ประกาศ ศธ.ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเว้นในพื้นที่สมุทรสาคร

(28 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งขณะนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยงาน หรือสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงานตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมอย่างเข้มของศูนย์ข้อมูล COVID-19 มีมาตรการ 4 ข้อ ให้ปฏิบัติ โดยยังคงปฏิบัติงานในสำนักงาน 25% ส่วนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษาให้กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: