(28 มกราคม 2564) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดตัวบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเรียนรู้กัญชา-กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนยังมีความเข้าใจเรื่องกัญชาและกัญชงกับการนำมาใช้ในชีวิตที่คลาดเคลื่อนอยู่ จึงได้มอบนโยบายให้ สำนักงาน กศน. พัฒนาหลักสูตรกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน. พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีความเข้าใจเบื้องต้น รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง เข้าใจกฎหมายที่บังคับใช้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการนำกัญชาและกัญชงมาใช้อย่างชาญฉลาด และเกิดประโยชน์สูงสุด

ขณะเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ (Online Learning) โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ร่วมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ เป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น รองรับการจัดการการเรียนการสอนที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ

จึงได้พัฒนา ONIE LEARN ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษา ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ผ่านครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน จึงสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบที่สามารถอัปเดตเพิ่มบทเรียนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ทั้งนี้ หากผ่านการศึกษาจากใบความรู้ จะมีแบบทดสอบออนไลน์ 20 ข้อ 4 ตัวเลือก ให้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสอบซ่อมได้

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถรายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการตามกลุ่มเป้าหมาย และมีระบบแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินใช้งานอีกด้วย รวมทั้งจะมีการขยายช่องทางการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันในชื่อ ONIE LEARN ในระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store หรือ http://onielearn.nfe.go.th

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง/ถ่ายภาพ