สป.ศธ.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 99 ปี ยุวกาชาดไทย

(27 มกราคม 2564) นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน (สลก.) ได้รับมอบหมายจากนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

นายโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า ความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ตลอดจนให้ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางด้านยุวกาชาดมีโอกาสร่วมปฏิบัติกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ส่วนกลาง จัดงานระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2564 ณ สนามศุภชลาศัย โดยได้ทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันที่ 27 มกราคม 2564 มีหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย กรมพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) ซึ่งสามารถดำเนินได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2564

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศธ.จึงลดรูปแบบการจัดงานในส่วนกลาง โดยให้จัดเฉพาะกิจกรรมพิธีสงฆ์ เพื่อให้การจัดงานยังคงกิจกรรมในการระลึกถึงผู้มีพระคุณต่อกิจการกาชาดและยุวกาชาด ตลอดจนบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้มีพระคุณเหล่านั้น สำหรับส่วนภูมิภาคให้จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน ตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดกำหนดไว้

สำหรับกิจการยุวกาชาดไทย ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีใจเมตตากรุณา และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น กิจการยุวกาชาดไทยเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย ซึ่งปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: