ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563

(22 มกราคม 2564) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 31,268 ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน 30,042 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำานวน 1,226 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มหน้า 110
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เริ่มหน้า 397

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

13 thoughts on “ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2563

Add yours

  1. ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกษียณ ตั้งแต่ปี61ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ปม หรือไม่เพราะเหตุใดby

   ถูกใจ

 1. ทำไมต้องเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สายสะพายด้วย ข้าราชการครูไม่มีความหมายเหรอให้แต่ข้าราชการพลเรือนอุตส่าห์ทำงานด้วยความพากเพียรมาทั้งชีวิตการทำงานและรอคอยที่จะได้สายสะพายเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลในวัยเกษียณเสียความรู้สึกมาก

  ถูกใจ

 2. ทำไมผู้บริหารโรงเรียนเงินเดือนเต็มในปีเกษียณ สพฐ จึงไม่เสนอขอเครื่องราช ปม.ให้เหมือนทุกปีที่เคยปฏิบัติมา

  ถูกใจ

 3. ถ้าการขอเครื่องราชชั้น ปม.ให้ผอ รร.เกษียณ ผิดระเบียบ ที่ขอมาและพระราชทานมาแล้วตั้งแต่ปี60ย้อนกลับไป ต้องคืนเครื่องราชไหม ถ้าไม่คืน การขอโดยผิดระเบียบให้ได้มาซึ่งเครื่องราช จะดำเนินการอย่างไร(เข้าข่ายรายงาน……….

  ถูกใจ

 4. ผมมีความเห็นว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของข้าราชการที่ดีของแผ่นดินควรให้เครื่องราชย์แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเหมือนเดิมครับช้าเร็วไม่เป็นไร ผมก็เป็นหนึ่งคนที่มีคุณสมบัติครบที่ขอพระราชทานในปี2562ครับ

  ถูกใจ

 5. ผอ.รร.หลายร้อยท่านที่เกษียณปี61,62และ63ที่เสนอขอ ป.ม.โดย สพฐ.แจ้งว่าจะรวบรวมเสนอขอในคราวเดียวกันในปี63 รอคอยความหวังอยู่ครับ

  ถูกใจ

 6. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเกียรติยศของคนที่รับราชการมาหลายสิบปีจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ครูทำงาน รับราชการมาก็ด้วยความอุตสาหะ ทำไมคนที่อยู่ในกระทรวงไม่มองเห็นถึงขวัญและกำลังใจของพวกเขา การดูแลเอาใจใส่ในบุคลากรขององค์กรทำไมไม่มีเลย ข้าราชการทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันแต่ทำไมต้องเว้นเฉพาะครู จริงๆแล้วถ้ามีการเคยขอแล้วมีการอนุมัติไปแต่มาทีหลังไม่ได้ น่าจะมีการดำเนินเรื่องกันบ้างกับพวกที่เป็นคนทำเรื่องพวกนี้ แตกต่างกับบางกลุ่ม เข้ามาไม่เท่าไรก็ได้เลย บางครั้งปีเว้นปี ต่างจากข้าราชการประจำอีก

  Liked by 1 person

 7. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นข้าราชการชั้นสองชั้นสาม ไม่เหมือนข้า่ราชการพลเรือนที่เป็นข้าราชการชั้นหนึ่ง จึงทำให้ข้าราชการครูถูกกดให้ต่ำ ขาดขวัญกำลังใจ โดยเฉพาะสิทธิ์ในการขอพระราขทานเครื่องราชฯ ทำให้เห็นถึงการแบ่งระดับ แบ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของข้าราชการด้วยกันเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ ควรได้รับการประนามเป็นอย่างยิ่ง คุณภาพเด็กและเยาวชนหรือคนทุกคนในสังคม ส่วนมากเป็นผลมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษามิใช่หรือ ควรให้ขวัญกำลังใจเขาบ้างสิ อย่าเลือกปฏิบัติกันมากนัก มันเข้าข่ายปฎิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติมาตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงมาจนถึงเจ้าหน้าที่บุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศนะครับ

  Liked by 1 person

 8. ผอ.โรงเรียนที่มีเงินเดือนเต็มขั้นและเกษียณตั้งแต่ปี 2560 ย้อนหลัง ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯชั้นสายสะพายกันทุกคน ส่วนผู้เกษียณตั้งแต่ปี 2561-2563 ไม่ได้รับพระราชทาน ทราบภายหลังว่าได้รับการเยียวยาแล้วและ สพฐ.ให้ผู้ยื่นคำขอส่งหลักฐานเพิ่มเติม เรื่องนี้ขอเรียนว่า หลักฐานที่ให้ส่งเพิ่มเติมนั้นคือหลักฐานเดิมที่เคยส่งมาพร้อมคำขอ ไม่ใช่หลักฐานเพิ่มใหม่ จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องส่งเพิ่มหรือส่งใหม่ ผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบเรื่องนี้ สามารถรวบรวมหลักฐานเดิมจัดส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลย กอปรกับผู้เกษียณบางท่านไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ ไม่สามารถดำเนินการตามหนังสือที่ สพฐ.แจ้งได้ รวมทั้งผู้เกษียณเกือบทุกคนหรือทุกคน มิได้ปฏิบัติงานงานในหน่วยงานสังกัด สพฐ.แล้ว ทำให้การสื่อสารตามสายบังคับบัญชาที่เคยถือปฏิบัติมามีปัญหาอย่างแน่นอน หากการมิได้ส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าวเป็นเหตุให้ขาดสิทธิ์ในการรับพระราชทานเครื่องราชฯ จึงไม่น่าจะชอบ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบครับ

  Liked by 1 person

  1. ใช่ค่ะ ดิฉัน รับราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดอายุราชการ ภูมิลำเนาเดิม กทม. ผ่านเหตุการณ์ระเบิด และลงพื้นที่ตลอด แต่มีระเบียบเงินเดือนต้องเต็มขั้นในเดือนเมษายน ซึ่งขณะรับราชการดิฉันไม่เคยเห็นแก่ตัว สิทธิในสองขั้นก็แบ่งให้คนอื่น อยากทราบว่าเขามีระเบียบ กฎเกณฑ์ในการรับเครื่องราช สายสะพายนอกเหนือที่ประกาศหรือไม่และจะได้รับเมื่อใดคะ

   ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: