ปลัด ศธ.ตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

(30 ธันวาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.1064/2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2798/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล และนายสุรินทร์ แก้วมณี เป็นรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 1 และคนที่ 2 ตามลำดับ ทั้งนี้ นายศรีชัย พรประชาธรรม เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2798/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / รายงาน
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
(ภาพหมู่ จะตีพิมพ์ในไดอารี่ ศธ.ปี 2564 คาดว่าจะแจกจ่ายได้ในต้นเดือนมกราคม 2564)