มติ ครม. 29 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

(29 ธันวาคม 2563) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2 เรื่อง คือ เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 จำนวน 7 สาขาอาชีพ และโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1 เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 จำนวน 7 สาขาอาชีพ คือ 1) โลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน 2) โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3) หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ 5) อาหารและเกษตร 6) ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน 7) แม่พิมพ์ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการเบื้องต้น 606.94 ล้านบาท

การจัดทำร่างฉบับดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562-2565 แต่ต้องนำแผนฉบับนี้กลับมาทบทวนใหม่และนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.พิจารณาอีกครั้ง โดยได้ทบทวนและมองถึงปัญหาเรื่องการผลิตและการพัฒนากำลัง เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับถึงการวางแผนและการพัฒนากำลังคน ต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาดให้มากที่สุด โดยจะต้องทำให้เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน (BOI) ด้วย

กรอบแนวในทางการดำเนินการจัดทำแผน

  1. ศึกษาความต้องการกำลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสามารถปรับตัวสอดรับกับทักษะ/สมรรถนะที่ทันสมัย และจำเป็นต้องมี ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีกลไกในการประมาณการความต้องการกำลังคนอย่างเป็นระบบ รวมถึงวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มอาชีพในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมนั้น ๆ กับอาชีพที่มีความสำคัญหรือขาดแคลน
  2. กำหนดระบบการพัฒนากำลังคน โดยการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมาเป็นแกนหลักในการกำหนดหลักสูตร ทั้งในภาคการศึกษาและหลักสูตรการอบรมในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงออกแบบการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อพัฒนากำลังคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  3. พัฒนา เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับระดับคุณวุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม เช่น วิเคราะห์มาตรฐานอาชีพที่มีอยู่เดิม/ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความต้องการกำลังคน เป็นต้น
  4. กำหนดรูปแบบและแนวทางปฏิบัติการเทียบโอนประสบการณ์ การยกระดับทักษะ (Up – Skills) และปรับทักษะ (Re – SkiIls)
  5. กำหนดครุภัณฑ์และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น สำหรับการพัฒนากำลังคน
  6. เสนอแนวทางการพัฒนาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ เช่น จัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครูเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นต้น
  7. เสนอรูปแบบการวัดผล ประเมินผลสมรรถนะผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
  8. ส่งเสริมการมีงานทำและการมีรายได้ที่เหมาะสม
  9. องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล เป็นต้น

ประมาณการความต้องการกำลังคน 7 สาขาอาชีพ

ในแต่ละสาขาอาชีพ ได้มีการประมาณการความต้องการกำลังคน ความสามารถในการผลิตกำลังคน จำนวนที่ต้องผลิตกำลังคนเพิ่มเติม เป้าหมายในการผลิตและพัฒนากำลังคน และวงเงินงบประมาณเบื้องต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S – Curve) และรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 สรุปได้ ดังนี้

ในแต่ละสาขาอาชีพได้มีการประมาณความต้องการกำลังคน เช่น สาขาวิชาโลจิสติกส์ซัพพลายเซน มีความต้องการกำลังคนถึง 6.6 ล้านคน แต่ขณะนี้มีความสามารถในการผลิตกำลังคนสาขาวิชานี้ได้เพียง 38,000 คนเท่านั้น ซึ่งยังมีความจำเป็นที่ต้องการจะผลิตเพิ่มเติมอีก 6.5 ล้านคน เป็นต้น

2 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (โครงการฯ) โดยขอขยายสถาบันฝ่ายผลิต จากเดิม “สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” (สกอ.) เป็น “สถาบันอุดมศึกษา” โดยจำนวนคนและจำนวนเงินงบประมาณอยู่ภายในกรอบของมติคณะรัฐมนตรีที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม

สาระสำคัญของเรื่อง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา [สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในปัจจุบัน] และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้แผนการดำเนินงานใน 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2565)

เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา – กีฬา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,519 คน จาก 12 โรงเรียน ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สป.อว. และระดับอาชีวศึกษาในสังกัด สอศ. ภายในกรอบวงเงิน 551.68 ล้านบาท

การดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 รุ่น เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 585 คน แต่ที่ผ่านมามีนักเรียนในโครงการต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านกีฬาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แต่ขณะนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เนื่องจากเป็นสถาบันการอุดมศึกษานอกสังกัด สป.อว. ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาได้

ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้ สป.อว. นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยขอขยายขอบเขตสถาบันฝ่ายผลิต จากเดิม “สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ.” เป็น “สถาบันอุดมศึกษา**”

เพื่อให้ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัด สป.อว. รวมถึงนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กก. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ด้วย

ทั้งนี้ จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและวงเงินงบประมาณยังอยู่ภายในกรอบเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: