ศธ.รับมอบบริการ Free Wifi by CAT สู่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 107 แห่งทั่วประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับมอบ Free Wifi by CAT สู่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 107 แห่งทั่วประเทศ โดยปลัด ศธ. “สุภัทร จำปาทอง” ย้ำความขอบคุณที่ช่วยให้ ศธ.มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ทั้งในระบบและนอกระบบ สร้างทักษะ เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การศึกษายกกำลังสอง

(29 ธันวาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีส่งมอบงาน โครงการติดตั้งบริการ Free Wifi by CAT Internet ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.

นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวถึงความเป็นมาโครงการว่า สำนักงาน กศน.ได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือ WiFi ที่มีประสิทธิภาพความเร็วสูง และมีคุณภาพแก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณ WiFi ที่เสถียร พร้อมสำหรับการให้บริการการอ่านและการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มาใช้บริการ

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการติดตั้งเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ Free WiFi by CAT ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 107 แห่ง

ซึ่งในวันนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้มอบงานโครงการติดตั้งบริการ Free WiFi by CAT ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการ มีโอกาสที่ดียิ่งขึ้นในการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เกิดจากเจตนารมณ์ของ CAT ที่เล็งเห็นว่า ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านการศึกษาของโลกยุคใหม่ เสมือนห้องสมุดโลกที่เต็มไปด้วยแหล่งความรู้มากมายให้ได้ค้นคว้า อีกทั้งการเรียนในทุกวันนี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยจัดการอย่างเป็นระบบ

ดังนั้น การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมให้การศึกษาของคนไทยสามารถพัฒนาได้มากยิ่งขึ้น CAT จึงได้ให้การสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายภายใต้ชื่อ “Free WIFi by CAT” ด้วยความเร็ว 100 Mbps ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 107 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการห้องสมุด สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล หรือติดต่อสื่อสารได้อย่างทั่วถึง ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนการติดตั้งบริการ Free WiFi by CAT ให้แก่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทั่วประเทศ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System : TE2S) เพื่อให้เกิด “การศึกษาที่เป็นเลิศ” (Education for Excellence) ที่การศึกษาจะต้องมีความยืดหยุ่น เท่าทันกับบริบทภายนอก และกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ โดยจะต้องพัฒนาสื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง จากตำราสู่การเรียนผ่านสื่อแบบผสมผสาน การใช้ดิจิทัลในการเรียนรู้และเรียนที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์

Free WiFi by CAT จึงทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่ดี มีความทันสมัย สร้างคุณลักษณะในการเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้าจากเทคโนโลยีให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ตอบโจทย์ความรู้แบบไร้พรมแดน สร้างทักษะที่เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด และสร้างความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: