สป.ศธ.ประชุมแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นประเมินประสิทธิผล ศักยภาพ สร้างนวัตกรรม และระบบราชการ 4.0

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2564

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ บางพลัด กรุงเทพฯ – กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบาย หลักการ ข้อเสนอแนะและแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance-Based) และการประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential-Based) โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service) และการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ในการนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำถึงการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเพื่อคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว กพร.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: