ศธ.ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

ศธ.ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ย้ำแนวทางที่ควรเร่งรัดในการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 5 ด้าน “โอกาสความเสมอภาค การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดระบบทวิภาคี การวิจัยและธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา

(24 ธันวาคม 2563) ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานร่วมในการประชุมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัด ศธ., คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้มีขอบเขตงานในด้านกลไกระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู อาจารย์ อีกทั้งระบบการบริหารบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา หลักสูตรและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษา การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสอนแบบสื่อทางไกล และศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา สามารถรองรับความหลากหลายและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกอนาคต

โดยมีกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ

  1. การเร่งผลักดันร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ให้มีผลบังคับใช้
  2. การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมและสื่อ ในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
  3. การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา และการทดลองนำร่องกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่อย่างยั่งยืน
  4. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา ติดตามเฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทัน
  5. การเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชน ในการสื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนาความคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวังต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอิงจากสมรรถนะ ที่มุ่งเน้นให้ครูนักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์

ดร.สุภัทร จำปาทอง กล่าวว่า ในฐานะที่ ศธ.มีหน้าที่โดยตรงในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จึงได้กำหนดแนวทางกิจกรรมที่ควรเร่งรัด ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปฯ ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ดังนี้

  1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงาน สนับสนุนนวัตกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย สนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่และต้นสังกัด รวมทั้งติดตามความคืบหน้า และระดมการมีส่วนร่วมของสังคม
  2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน คือ ปรับหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ ปรับปรุงระบบการวัดประเมินผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประเมินผลการดำเนินงานและขยายผลต่อไป
  3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน คือ ม.ต้น สายสามัญและสายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
  4. การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน คือ จัดทำมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนระดับ ม.ต้น ให้สนใจศึกษาต่อสายวิชาชีพ พัฒนาระบบความร่วมมือ ระบบจัดการบริหารจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเชิงพื้นที่ และการคัดกรองสถานประกอบการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้าน เน้นการฝึกปฏิบัติ และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ
  5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน คือ สำรวจและวิเคราะห์สภาพสถานการณ์ปัจจุบัน และกำลังการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา การประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันยกร่างแผนการปฏิรูประบบการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา จัดทำแผนปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษารวมถึงหน่วยงานภายใน ติดตามและประเมินผล

การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะจำเป็นของโลกอนาคต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ ตลอดจนมีความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกัน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

One thought on “ศธ.ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: