เสมา2 ตรวจเยี่ยม ‘รร.กำเนิดวิทย์’ จังหวัดระยอง สร้างเด็กเก่งด้านวิทย์-เทคโนโลยี สู่การเป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

(23 ธันวาคม 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบโรงเรียนประจำ ก่อตั้งโดยกลุ่ม ปตท. มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างนักวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมสร้างเด็กไทยรองรับความเจริญทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งรัฐบาลและ ศธ.ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ต้องการให้มีการเพิ่มการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิต (Life Skills) ที่จำเป็นต้องมีและต้องใช้ใชีวิตประจำวัน รวมถึงความกตัญญู ความมีเมตตาให้กับนักเรียนเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุขและนำพาประเทศก้าวผ่านวิกฤติได้อย่างยั่งยืน

สำหรับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมปลายเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ แต่มีความพิเศษ คือ มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และมุ่งพัฒนานักเรียนโดยองค์รวม คือ นอกจากจะดูแลด้านวิชาการแล้วยังปลูกฝังทักษะกระบวนการคิด ทัศนคติ บุคลิกความเป็นผู้นำ สุขอนามัย พัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมกับวัย ด้วยแนวคิดที่จะสร้างระบบการศึกษาใหม่ ที่จัดให้นักเรียนมีทั้งความรู้และความสามารถคิดวิเคราะห์ ที่สำคัญคือมีความสุขที่จะเรียนรู้ มีสุขภาพกายและใจที่ดี เตรียมนักเรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้เต็มศักยภาพ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ มีวิธีจัดการหลายประการ เช่น รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในลักษณะโรงเรียนประจำ มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคน มีกระบวนการรับนักเรียนอย่างโปร่งใส รับนักเรียนเพียงรุ่นละ 72 คน โดยแบ่งเป็น 4 ห้อง ๆ ละ 18 คน ใช้หลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการเปิดรายวิชาเลือกเสรีอื่น ๆ ตามความถนัดและสนใจ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยหรือนักนวัตกรรมในอนาคต มีระบบ ICT และห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัย

นอกจากนี้ ครูทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด มีแผนพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นรายบุคคล

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ความเป็นมาของการจัดตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์

กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย

  1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
  3. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  5. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง” เพื่อให้มูลนิธิฯ ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ต่อมาบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.ทั้ง 5 บริษัทที่เริ่มก่อตั้งโรงรียน สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ในการก่อสร้างและการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนจัดให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อกลุ่ม ปตท.ได้จัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองขึ้น ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนกำเนิดวิทย์” อันหมายถึง “โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โดยโรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนครั้งแรกในปีการศึกษา 2558

อิชยา กัปปา/สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s