ศธ.ประชุมป้องกันการทุจริต ยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส ยึดจุดเน้น 4 ด้าน ‘ป้องกัน ป้องปราม ปราบปราม และบริหารจัดการ’

ปลัด ศธ.”สุภัทร จำปาทอง” กล่าวในการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน แก่หน่วยงานส่วนกลาง-ภูมิภาค ให้ยึดจุดเน้น 4 ด้าน ‘ป้องกัน ป้องปราม ปราบปราม และบริหารจัดการ’ ย้ำถ้าทุกคนทำในสิ่งที่ถูกต้อง ก็อย่ากังวล เพราะอธิบายได้ ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย ความดีจะชนะทุกอย่าง

(21 ธันวาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรหลัก องค์กรในกำกับ และสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เมื่อพูดถึง ‘คุณธรรม จริยธรรม’ เชื่อว่าทุกคนจะอยู่ในจุดหลักเดียวกัน คือ มีความรู้ มีความเข้าใจในการปฏิบัติตนให้อยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้อง แต่ช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา เรามักจะได้ยินข่าวการกระทำความผิด การกระทำการทุจริตในหน่วยงานราชการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้น

จึงจำเป็นที่จะต้องยึดจุดเน้นของการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ‘ป้องกัน ป้องปราม ปราบปราม และบริหารจัดการ’ ถ้าทุกคนทำสิ่งที่ถูกต้อง ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเราสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ เพราะความจริง เป็นสิ่งไม่ตาย สุดท้ายแล้วความดีจะชนะทุกอย่าง ขอให้ยึดมั่นในสิ่งนี้

สำหรับการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของ ศธ. เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ศธ. และสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานได้ ขอเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคน ต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และขอให้ทุกคนมีจุดยืนของตัวเอง รักษาความดีของการเป็นข้าราชการที่ดีเอาไว้ต่อไป

นางสาวพรมนันท์ เตียวเจริญชัย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศธ. กล่าวว่า การป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นวาระสำคัญที่ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาตร์ชาติ ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตภาครัฐ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ประเด็น “แก้ปัญหาการทุจริต” เป็น 1 ใน 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรก ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 11 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดจุดเน้นของการปฏิรูปเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง 2) ด้านการป้องปราม 3) ด้านการปราบปราม และ 4) ด้านการบริหารจัดการ

ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กำหนดให้การบริหารจัดการในภาครัฐ มีการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ไทย 4.0 สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2565) ซึ่งมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของ ศธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ศธ. สร้างความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมปฏิบัติการ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส อาทิ

  • ว่าที่ร้อยโท ดร.เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท
  • ผศ.ดร.เขมม์ภัทร เย็นเปี่ยม โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • นางสาวประสพสุข ทรงผาสุข ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.
  • นายอภิรักษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.
  • นายจิรายุ อุปเสน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

จงจิตร ฟองละแอ / สรุป
ธนภัทร จันทรืห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: