ศธ.เลื่อน MOE Games พร้อมกำชับแนวทางการเฝ้าระวังโควิด-19 ในสำนักงาน และสถานศึกษา

(21 ธันวาคม 2563) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จึงขอเลื่อนการแข่งขันกีฬา MOE GAMES ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04001/ว 7344 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อแจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการเฝ้าระวังโควิด-19 ในสำนักงานและสถานศึกษา โดยขอให้ สพท. ทั่วประเทศ ดำเนินการ ดังนี้

  1. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ที่มีนักเรียนและบุคลากรที่เดินทางไป – กลับ จังหวัดสมุทรสาคร ให้ใช้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยนักเรียนให้หยุดเรียน สำหรับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ โดย Work from home ได้ และขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
  2. เฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด
  3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์ http://gg.gg/mol9h
  4. รายงานการ ปิด – เปิด ของหน่วยงานในสังกัด และหากพบผู้ติดเชื้อ ให้รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วน ผ่านทางอีเมล ss.obec@gmail.com หากมีสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอน ขอให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

ขณะที่สถานการณ์การเปิด/ปิดสถานศึกษาในขณะนี้ (20 ธ.ค.) พบว่ามีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปิดการเรียนการสอน จำนวน 3 เขตพื้นที่ รวม 114 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประถมในเขตพื้นที่ สพป.สมุทรสาคร จำนวน 102 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ สพม.10 (สมุทรสาคร) จำนวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ สพม.9 (นครปฐม) จำนวน 1 โรงเรียน

ขอบคุณข้อมูล สพฐ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: