ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สอศ. ‘หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ อาชีวะเอกชน’

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของนักเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พ.ศ.2563

ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ฯ ฉบับเดิม ประจำปีการศึกษา 2562

แหล่งที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: