สพฐ.จับมือภาคีเครือข่าย พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องจุดเน้น ‘สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ’

เมื่อเร็ว ๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย’ โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวทางและจุดเน้น ‘สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ’

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2564 สพฐ.มุ่งเน้นต่อยอดวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้ง 225 เขตพื้นที่การศึกษา ให้สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท พร้อมทั้งใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่และสอดคล้องกับผู้เรียนที่มีความหลากหลายในทุกๆมิติ

โดยได้กำหนดแผนการดำเนินงานระยะแรกร่วมกับภาคีเครือข่าย กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ของภาคีเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ ในรูปแบบความร่วมมือ รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบด้านเนื้อหา และบริบทที่หลากหลาย การสังเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย

รวมไปถึงการพัฒนาและออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบหลากหลายและเป็นระบบ ด้วยฐานการวิจัยแบบมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับการนำไปใช้ตามบริบทพื้นที่ ตามแนวทางและจุดเน้น ของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. คือ ‘สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ’ โดยจะใช้พื้นที่เป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพ จะใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จ

ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้พัฒนาทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท รวมถึงสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ตามบริบทที่มีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

การดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกที่มีทรัพยากรและมีความพร้อมในมิติต่าง ๆ เป็นอย่างดี เช่น การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ การสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้ กระบวนการและกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ในการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดย สพฐ.มุ่งเน้นการขับเคลื่อน 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย โอกาส คุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของ สพฐ.

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้ง 20 หน่วยงาน ที่ร่วมคิด ร่วมแบ่งปัน ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน

ศตายุ วาดพิมาย
สรุป/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s