ทิศทางองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เพื่อใช้เป็นทิศทางและกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ.

ภายใต้วิสัยทัศน์ “การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” ภายใต้ 8 ตัวชี้วัด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม gg.gg/nd9uy

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s