ผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 โดย รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้ทำความเข้าใจในที่ประชุมถึงความสำคัญของแผนยกระดับคุณภาพ “โรงเรียนประจำชุมชน” เพื่อยกระดับการศึกษาทั้ง 76 จังหวัด โดยรายงานนายกรัฐมนตรีทราบ และเตรียมงบประมาณการลงทุนไว้แล้วในทุกด้าน รวมทั้งที่ประชุมเห็นชอบนโยบายการตรวจราชการ ศธ. ปีงบประมาณ 2564 โดยครอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 5 ด้าน

(16 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป.ศ.) ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ สกศ., นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผู้ตรวจราชการ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของ ศธ. คือ มีโรงเรียนในสังกัดจำนวนมาก แต่คุณภาพไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งได้ทำความเข้าใจกับผู้บริหารทุกระดับของ ศธ. ให้เข้าใจตรงกันและร่วมมือกันผลักดันพัฒนาทำแผนยกระดับคุณภาพ “โรงเรียนประจำชุมชน” เพื่อต่อยอดสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งได้เสนอแผนให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเบื้องต้นแล้ว และกำลังจะเสนอรายละเอียดการใช้งบประมาณการลงทุนในด้านต่าง ๆ รวมทั้งแผนยกระดับการศึกษาทั้ง 76 จังหวัด ให้นายกรัฐมนตรีทราบอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้า โดย ศธ.จะแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

สำหรับผลการประชุมในครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญสรุปดังนี้

เห็นชอบนโยบายการตรวจราชการ ศธ. ปีงบประมาณ 2564

ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยการยกร่างนี้ได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะทำงานอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ. มีกรอบแนวคิดการพิจารณาภายใต้การจัดการศึกษายกกำลังสอง, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, แผนการศึกษาชาติ, นโยบายและจุดเน้นของ ศธ. ปีงบประมาณ 2564-2565 และเพิ่มเติม โดยครอบคลุมยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รับทราบรายงานผลการตรวจราชการ ศธ. ปี 2563

ที่ประชุมรับทราบ การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ ศธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

 1. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
 2. นโยบายการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำแนกเป็น
  – การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
  – การผลิตและพัมนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC)
  – การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  – การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสม สำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
  – การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ
 3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำแนกเป็น
  – การจัดการเรียนรู้ควบคู่การลงมือทำ (Active Learning)
  – การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน
  – การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวิทยาการคำนวณ
  – การจัดการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษา
  – การเรียนภาษาอังกฤษตลอดจนภาษาที่สาม เพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
  – การส่งเสริมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
 4. นโยบายการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ และการส่งเสริมสุขภาวะ โภชนาการ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย ตลอดจนผู้พิการ
 5. นโยบายการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ โครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ และสถานศึกษาสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง องค์กร และชุมชน ในการจัดประสบการ์การเรียนรู้

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: