ครม.เห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ‘ตำแหน่งด้านพัสดุ’ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

ความเป็นมา

 • พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 49 วรรคสอง (2) บัญญัติให้ข้าราชการที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐที่ข้าราชการนั้นสังกัดอยู่ และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ประกอบกับมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
 • ก.ค.ศ. จึงได้กำหนดตำแหน่งและมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน ให้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 • ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่น จึงเห็นควรกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่น
 • ในคราวประชุม ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าว และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
 • ศธ.ได้เสนอรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาด้วยแล้ว โดยได้ประมาณการรายจ่ายสำหรับการกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามร่างระเบียบในเรื่องนี้เป็นรายปี จำนวน 5 ปี รวมถึงการประมาณการรายจ่ายสำหรับตำแหน่งดังกล่าวที่มีการเลื่อนระดับในแต่ละปี ดังนี้

ทั้งนี้ การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเป็นการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในส่วนราชการด้วย

สาระสำคัญของร่างระเบียบ

 • กำหนดให้บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ” ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่    มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดในร่างระเบียบนี้   
 • กำหนดให้จ่ายเงินเพิ่ม ตั้งแต่วันที่บุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม แต่ต้องไม่ใช่ก่อนวันที่ร่างระเบียบนี้จะมีผลใช้บังคับ  
 • กำหนดกรณีที่บุคลากรทางการศึกษารายใด มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษประเภทอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในร่างระเบียบนี้อยู่ด้วยแล้ว ให้ได้รับเงินเพิ่มตามร่างระเบียบนี้ หรือเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษประเภทอื่นที่มีอัตราสูงสุด เพียงตำแหน่งเดียว  
 • กำหนดให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement : CPP) ที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่ร่างระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในร่างระเบียบนี้  

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/กราฟิก

4 thoughts on “ครม.เห็นชอบร่างระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ‘ตำแหน่งด้านพัสดุ’ สำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

Add yours

 1. ไม่เห็นด้วยกับการสอบเพื่อให้ผ่านถึงจะได้รับเงิน บางเขตมีคนน้อยมัวแต่ทำงานไม่มีเวลาศึกษาระเบียบ แต่ตั้งใจทำงาน ไม่มีโอกาสได้เพราะสอบไม่ผ่าน ตัวอย่างนิติกร ได้เงินโดยไม่เห็นต้องสอบเลยนะคะ โปรดพิจารณาใหม่ค่ะ

  ถูกใจ

 2. ตำแหน่งอัตราจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับพัสดุจัดซื้อจัดจ้างน่าจะบรรจุให้เป็นราชการครับ

  ถูกใจ

 3. ผมครูธุรการทำงานพสัดุและการเงิน4ปีแล้วทำไมไม่ให้เป็นพนักงานราชการก็ยังดีครับเราจะได้นัลผิดชอบได้เต็มตัว

  ถูกใจ

 4. นี่เป็นครูและทำหน้าที่​หัวหน้าเจ้าหน้าที่​พัสดุมา10ปีละค่ะ
  เหนื่อยมาทั้งสอนทั้งทำงานพิเศษนี้
  ไม่อยากได้เงินพิเศษ​ค่ะแต่อยากให้จ้างคนที่มีความรู้​ความสามารถมาทำแทน

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: