ครูโอ๊ะเชิดชู “รร.เอกชนการกุศล” ตัวอย่างขับเคลื่อนการศึกษาก้าวหน้า ให้โอกาสเด็กทุกคน ทุกศาสนา

ครูโอ๊ะเชิดชู “รร.เอกชนการกุศล” เป็นตัวอย่างอันเข้มแข็ง ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล-ศธ.อย่างตรงจุด ทั้งขับเคลื่อนการศึกษาก้าวหน้าเน้นให้โอกาสเด็กทุกคน-ทุกศาสนา แม้ไร้เลขประจำตัว ลั่นเร่งรัดเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมมอบโล่ยกย่องแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และคณะกรรมการบริหาร รวม 63 รูป/คน โดยมีพระพิศาลศึกษากร ดร. ประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายอุดม ชำนิ นายกสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ตลอดจนคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาคมฯ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมกว่า 350 รูป/คน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยกย่องชื่นชมในความสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาทุกด้าน ทั้งการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การทำงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาคมฯ จนเกิดเป็นความเข้มแข็งทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพด้านวิชาการจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และคนในวงการศึกษา ทั้งขอแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอให้รักษาคุณความดีไว้สืบไป

ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้า ผู้บริหาร และพระครูทุกรูป ที่มีความเมตตาเกื้อกูลการจัดการศึกษาในโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยไม่เลือกศาสนาและสถานะ ทั้งเด็กที่มีคุณสมบัติและเด็กที่ไม่มีแม้เลขประจำตัวในทุกศาสนา บ่งบอกถึงบริบทของผู้บริหาร พระครู ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา การพัฒนาคน การพัฒนาสังคม ทั้งในทางธรรมและทางโลก ตลอดจนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ที่ได้ร่วมมือร่วมใจด้วยความสมัครสมานสามัคคีในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหาร การพัฒนาครู และคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ทั้ง 118 แห่งทั่วประเทศ ขอทุกคนจงภาคภูมิใจที่มีคณะกรรมการบริหาร ที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที่ดี

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษมีใจความตอนหนึ่งว่า

“ขอแสดงความขอบคุณทุกการต้อนรับของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในหลายพื้นที่ ที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมทั่วประเทศไทย ซึ่งแต่ละแห่งจะแตกต่างในเรื่องของความพร้อมเท่านั้น แต่ทุกคนมีหัวใจเดียวกัน ในการให้โอกาสทางการศึกษา เพื่อปูฐานรากสู่อนาคตอันสำคัญของเด็กเยาวชนไทย และถือว่าการศึกษาเอกชนในภาพรวมมาถูกทาง สอดคล้องกับนโยบาย “การศึกษายกกำลัง” และต้องยอมรับว่า หลายเรื่องได้มีการพัฒนารุดหน้าไปมาก

ไม่ว่าจะเป็น การสร้างคุณภาพการศึกษาเอกชนบนความหลากหลาย ส่งสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ตามศักยภาพ ตามแนวคิดนักเรียนยกกำลังสอง พร้อมจัดระบบห้องเรียนออนไลน์ นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ และมีความยืดหยุ่นโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างสื่อหลากหลาย พร้อมให้โรงเรียนเลือกใช้หนังสือได้ตามจุดเน้นการส่งเสริมการเรียน และบริบทแต่ละแห่ง รวมทั้งกฎระเบียบที่จะต้องปรับให้มีความยืดหยุ่นสอดรับกันด้วย และที่สำคัญคือ ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) เพื่อนำสู่การวางแผนพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขอแสดงความชื่นชมครู ที่มีความใฝ่รู้ แสวงหา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างเสริมทักษะใหม่ หรือการเพิ่มพูนความรู้เดิมที่สั่งสมมาให้ทันสมัย ล้วนเป็นสิ่งที่ดี ขอให้ยึดหลักเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ ครูยังวางตนอย่างเหมาะสม ให้ความเคารพครูอาวุโส พร้อมทำงานบูรณาการแนวทางเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษา พร้อมปลูกฝังคุณธรรมเพื่อกล่อมเกลานักเรียน ให้แสดงออกซึ่งความเห็นต่างอย่างเข้าใจโลก เข้าใจสังคม ถือเป็นเรื่องดีที่เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นทำตาม

ท้ายสุดนี้ แม้รัฐมนตรีจะออกนโยบายหรือมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพียงใด หากไม่ได้พลังจากคนการศึกษาเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็คงจะสำเร็จได้ยาก รวมทั้งทุกเสียงสะท้อนเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนงาน ทลายข้อจำกัดปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างตรงจุด ซึ่งที่ผ่านมาก็สามารถทำสำเร็จในหลายเรื่อง และในการก้าวสู่ปีที่สองของครูโอ๊ะ ขอยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าต่อยอดการทำงาน เพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนในหลายมิติ ทั้งในเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และการศึกษาเอกชนในภาพรวม ที่อยู่ระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลความจำเป็น ประกอบการเสนอขอปรับงบประมาณส่วนนี้ ให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน, การเพิ่มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้มากขึ้น โดยเฉพาะครูที่มีความพิการ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ, การเร่งรัดนโยบายการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ครูเอกชน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดใหม่ ที่จะต้องมีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขที่ชัดเจน ทั้งสำหรับครูเดิมที่ใช้ประสบการณ์วิชาชีพ กับครูใหม่ ที่ต้องมีหลักปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเร่งรัดหาแนวทางสนับสนุนการเรียนในหลักสูตร ป.บัณฑิต ให้เพียงพอกับความต้องการและลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง เพื่อลดภาระของครู เป็นต้น พร้อมฝาก สช.ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความก้าวหน้างานต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อเนื่องด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นายอุดม ชำนิ กล่าวรายงานว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของกลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีที่ 29 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทั้งด้านการบริหาร การพัฒนาครู และคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ และยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ ในโอกาสนี้ขอแสดงความขอบคุณที่ รมช.ศึกษาธิการ ที่ได้มอบโล่ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์แก่กลุ่มและสมาคมฯ ผู้บริหารดีเด่น รองผู้บริหารดีเด่น บุคลากรดีเด่น และครูผู้สอนดีเด่น รวม 28 รูป/คน รวมทั้งคณะกรรมการบริหารฯ รวม 35 รูป/คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนางานสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงาน นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนรังสฤษดิ์วิทยา จังหวัดเพชรบุรี ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ด้วย

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/12/2563

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: