สอศ.ชี้แจงหนังสือเรียนหลักสูตร ปวส.

(12 ธันวาคม 2563) ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปิดเผยถึงข้อวิจารณ์​แบบเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งผู้ใช้งานทวิตเตอร์จำนวนมากแชร์ภาพและวิจารณ์แบบเรียนชื่อ “ชีวิตกับสังคมไทย” หลักสูตร ปวส. ปี 2563

แห่แชร์! แบบเรียน “ชีวิตกับสังคมไทย” ชี้สังคมไทยมีชนชั้น ยก ‘นายกฯ-ครม.’ เป็นชนชั้นสูง (matichon.co.th)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ชี้แจงว่า หลักสูตรดังกล่าวอยู่ในหลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ที่มีจุดประสงค์รายวิชา และสมรรถนะแกนกลาง ประกอบด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย สามารถวิเคราะห์และประเมินการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของไทย

โดยครูผู้สอนสามารถเลือกใช้แบบเรียนหนังสือต่าง ๆ ประกอบการเรียนได้ ที่มีวัตถุประสงค์และสามารถสร้างสมรรถนะได้ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ โดยบางเนื้อหาที่มีความไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็มิได้นำมาเป็นบทเรียน ทั้งนี้ก็จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้สอน โดยเชื่อมโยงกับแผนการสอน  และในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร ปวส. ก็จะมีหนังสือเรียนที่หลากหลาย แต่ละบทเรียนก็มิได้บังคับหรือจำเป็นจะต้องใช้หนังสือเรียนเพียงเล่มเดียว ซึ่งสามารถเลือกใช้หนังสือหลายเล่มประกอบกัน รวมถึงสามารถนำบริบท ชุมชน มาร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามในส่วนของหนังสือเรียนดังกล่าว สอศ.จะกำหนดการหารือ ร่วมกับบริษัทผู้พิมพ์ผู้โฆษณา กองบรรณาธิการ และผู้เขียน พร้อมทั้งจะให้มีการทบทวนในเรื่องของการใช้หนังสือเรียนในหลักสูตรระดับ ปวส. โดยนำแนวคิดและกระบวนการในการคัดเลือกหนังสือเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครูผู้ใช้หลักสูตร เป็นผู้ตรวจประเมิน และผ่านการกลั่นกรองจากคณะภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน) เป็นผู้คัดเลือกหนังสือสำหรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

ข้อมูล/ภาพ สอศ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s