ศธ.ประชุมคณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2

ศธ.ประชุมคณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 โดยหารือร่าง 2 ฉบับ คือ ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. …. และกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในบางข้อ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการศึกษา

(9 ธันวาคม 2563) กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 โดยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม และนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมก่อ สวัสดิพาณิชย์ ชั้น 8 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการประชุมของคณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 2 เป็นการหารือเกี่ยวกับ ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. …. และกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมได้หารือการแก้ไขร่างระเบียบและกฎกระทรวงดังกล่าวในบางข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการศึกษา ซึ่งจะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ชุดใหญ่ พิจารณาต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ