ครม.รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 ในประเทศไทย พ.ศ.2566

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 ในประเทศไทย พ.ศ.2566

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี โดยในแต่ละปีมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้ส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ปีแรกที่มีการจัดการแข่งขัน (พ.ศ. 2547) จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 16 ปี

ทั้งนี้ ในปี 2566 ประเทศไทยได้รับเชิญให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 โดย สอวน. (ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานมูลนิธิ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศธ. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในเดือนธันวาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

  • เฉลิมพระเกียรติ 100 พรรษา ชาตกาล ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
  • กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการและการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และการวิจัย ที่จะช่วยในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ
  • ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถด้านปัญญา และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

ผู้เข้าร่วม

คาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 60 ประเทศ ประเทศละ 6 คน อาจารย์ผู้ควบคุมดูแล ประเทศละ 3 คน และมีประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวนหนึ่ง รวมผู้เข้าร่วมประมาณ 600 คน

การติดตามและสรุปผลของโครงการ

มีการประเมินทุกขั้นตอนตลอดการดำเนินโครงการ เพื่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที และประเมินขั้นสุดท้ายเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • กระตุ้นให้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและมีความทันสมัย
  • เยาวชนของไทยมีความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มมากขึ้นและได้มีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
  • ครูและเยาวชนของไทยได้รับประสบการณ์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและเยาวชนจากนานาชาติ
  • นานาประเทศยอมรับความสามารถของนักวิชาการไทยมากยิ่งขึ้น
  • เผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอีกทางหนึ่ง

งบประมาณ

ประมาณ 79,229,450 บาท  (จากงบประมาณประจำปีของ สอวน. รวมทั้งการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชน)

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: