ศธ.จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ น้อมรำลึกในหลวง ร.9

(5 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ ‘ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์’ โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร บุคลากร ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ ลานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยาวชนให้เป็นคนมีน้ำใจ มีจิตสาธารณะรู้จักทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม

ภาพเพิ่มเติม Facebook

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบกับรัฐบาลได้กําหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นการร่วมน้อมรําลึกถึงพระองค์ท่าน

ศธ.ได้น้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2529 ใจความว่า

“การทำความดีนั้นยากและเห็นผลช้า แต่จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทน และจะพอกพูนขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจเพียรพยายามและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี”

ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศธ.พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วน ได้เห็นความสําคัญของวันดังกล่าว จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมโครงการ ‘ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563’ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยจุดดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในส่วนกลาง มีจำนวน 4 จุด ๆ ละ 200 -300 คน ประกอบด้วย บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม, บริเวณวัดราชาธิวาส, บริเวณวัดดงมูลเหล็ก, บริเวณคลองเทวดาชุมชนวัดโพธิ์เรียง อยู่ในพื้นที่เขตดุสิตและบางกอกน้อย

สำหรับส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทุกจังหวัด กําหนดจุดดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ และเชิญชวนหน่วยงานทุกสังกัดของ ศธ. และเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2563

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า, กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: