รมช.ศธ. ‘กนกวรรณ’ ชื่นชม กศน.เชียงราย นำ Digital Learning Center ขับเคลื่อนการศึกษา และนวัตกรรม ‘เครื่องตะบันน้ำ-เครื่องหยอดข้าว’ สร้างประโยชน์แก่ประชาชน

รมช.ศธ. ‘กนกวรรณ วิลาวัลย์’ ชื่นชม กศน.เชียงราย นำ Digital Learning Center มาขับเคลื่อนการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย และนวัตกรรม ‘เครื่องตะบันน้ำเครื่องหยอดข้าว‘ สร้างประโยชน์แก่ประชาชนพื้นราบ-พื้นที่ราบสูง อย่างดีเยี่ยม

(3 ธันวาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ทปษ.รมช.ศธ., นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช.(ว่าที่ศึกษาธิการภาค 7), นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และมอบนโยบาย โดยนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศธจ.เชียงราย, นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย, นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.กศน.จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมบุคลากรสำนักงาน กศน.ทุกระดับในจังหวัดเชียงราย ที่มีการพัฒนาและนำระบบ Digital Learning Center ที่สมบูรณ์แบบมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและบริบทในแต่ละพื้นที่ของจังหวัด อาทิ

  • เครื่องตะบันน้ำ (ปั๊มน้ำที่สามารถทำงานได้เอง โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงไฟฟ้า น้ำมัน หรือแรงงานคน อาศัยเพียงการกระแทกของน้ำในท่อ PVC ซึ่งถูกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลอย่างกะทันหัน ทำให้ความดันในตัวปั๊มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น ซึ่งจะทำงานได้ด้วยตัวเองไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่ยังมีแหล่งน้ำจ่ายให้กับปั๊มอย่างสม่ำเสมอ) ในพื้นที่ราบสูงนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ต้นน้ำ จุดกำเนิดแหล่งน้ำให้กับคนที่อยู่เบื้องล่าง แต่หนึ่งในปัญหาสำคัญของคนบนพื้นที่นี้ กลับเป็นการเข้าไม่ถึงการใช้น้ำเหล่านั้นเสียเอง นั่นเพราะแหล่งน้ำซึ่งอยู่ต่ำกว่าพื้นที่เกษตรกรรม ทำให้ชุมชนบนพื้นที่สูงต้องจัดหาและขนส่งน้ำขึ้นสู่พื้นที่ ส่งผลให้มีปัญหาตามมาคือ ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
  • เครื่องหยอดข้าว ซึ่งทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งนาดำ และนาหว่าน ที่สำคัญต้นข้าวไม่ล้ม เป็นต้น

ในการนี้ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย 5 ดี พรีเมี่ยม กศน. ว้าว 6 G โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ Best Practice ซึ่งได้แก่การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Application การอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยระบบออนไลน์ Media Online CRI รวมถึงการจัดทำระบบ e-Library ระบบห้องสมุดประชาชนออนไลน์ ซึ่งพัฒนาระบบโดย นายวันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการนำเสนอการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง และการแสดงสินค้าของศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ออนไลน์ หรือ OOCC ที่ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้เข้าไปให้การส่งเสริมมาจัดแสดง โดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.กศน.จังหวัดเชียงราย และลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงราย นำเยี่ยมชม

ชื่นชม และขอบคุณจากใจ ที่ชาว กศน.จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนตามนโยบายนำนวัตกรรมไปปรับใช้ให้ตรงกับบริบทของพื้นที่ตนเอง รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริม พัฒนา ให้กศน. จังหวัดอื่น นำไปต่อยอดต่อไป

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: