ข่าวดี .. ‘กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต’ เพิ่มทุนนักศึกษาอาชีวะ และนักเรียนศึกษาสงเคราะห์

(3 ธันวาคม 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 6/2563 โดยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ประจำปี 2564 โดยให้มีการจัดสรรทุนการศึกษาปี 2564 สำหรับทุนการศึกษาพยาบาล จำนวน 55 ทุน

พร้อมทั้งให้เพิ่มทุนเสมาพัฒนาชีวิตให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 70 ทุน และนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 40 ทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับเด็กไทยทั่วประเทศที่อยู่ในสภาวะลำบาก เช่น พ่อแม่เสียชีวิต พิการ ขาดผู้อุปการะ มีฐานะยากจน แต่พยายามหารายได้ช่วยเหลือตัวเอง โดยผู้รับทุนต้องมีผลการเรียนปานกลาง มีความขาดแคลน ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่แห่งใดในภูมิภาคของประเทศ กองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจะมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่ดีต่อไป

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ