เสมา 3 ลุยเชียงแสน-แม่สาย ถิ่นเหนือสุดแดนสยาม ส่งเสริมหลักสูตร ”ตอกลาย อลูมิเนียม” เล็งเพิ่มสวัสดิการครูผู้สอน-นักเรียนผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

(2 ธันวาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการ กช.(ว่าที่ ศึกษาธิการภาค 7), นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รองเลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดภาคเหนือ(เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน) โดยนายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน, นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รอง ศธจ.เชียงราย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย(ศฝช.ชร.)

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในนามกระทรวงศึกษาธิการ ขอชื่นชม ศฝช.ชร. ที่ได้ริเริ่มจัดโครงการอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบุคลากร และประชาชนทุกช่วงวัย มีการปฏิบัติธรรมและเจริญสติน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการสืบศาสตร์พระราชา สานศิลปาชีพ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความซาบซึ้งและประทับใจอย่างยิ่งในทุก ๆ กิจกรรมที่ ศฝช. และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรม “สองวัย ใส่ใจรัก ธันวามหามงคล” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหมายอันลึกซึ้ง ในยุคที่สังคมกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเชื่อมโยงกิจกรรมให้ผู้สูงวัยและผู้อ่อนวัย ได้มีความผูกพันสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามของชาติไทย และมีรายได้เสริมจากอาชีพต่าง ๆ ที่ได้รับการฝึกฝน

นับเป็นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดียิ่ง อีกทั้งเลือกเดือนอันเป็นมหามงคลในเดือนธันวาคม เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร และวันที่ 7 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ยิ่งทำให้เห็นถึงศักยภาพ และความจงรักภักดีของชาว ศฝช.อีกด้วย

ในการนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ศิลปาชีพ หลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจ วิชา”ตอกลาย (อลูมิเนียม)” เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนา ต่อยอด ภูมิปัญญา ส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้อยู่คู่เมืองเชียงแสนสืบไป

“ฝากไปยังครู และบุคลากร ศฝช.เชียงราย ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง สร้างการยอมรับจากประชาชนและชุมชน รวมทั้งช่วยกันรักษาผู้มีความเชี่ยวชาญที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงให้มีความก้าวหน้าในแหล่งเรียนรู้นั้นๆ เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และบริบท เพื่อสร้างความเจริญในการจัดการศึกษาให้กับพื้นที่ ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมรวมถึงประเทศชาติต่อไป”

ต่อมาเวลา 14.30 น. รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ทปษ.รมช.ศธ. และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนสอนคนตาบอดแม่สาย เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ฯ จังหวัดเชียงราย, นางสาวพรรณี เวียงโอสถ ปส.กช. เชียงราย ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลและ ศธ. ได้ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคนพิการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ เฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนนักเรียนพิการ ที่จัดว่าเป็นหัวใจสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับคนพิการ หรือที่ทางการศึกษาเรียกว่าผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ

โดยมอบหมาย สช.ให้จัดอบรมครูผู้สอนนักเรียน พิการในโรงเรียนเอกชน “หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561” เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีองค์ความรู้ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการและผลที่ได้นอกเหนือจากการได้รับความรู้ คือครูโรงเรียนเอกชนสามารถนําวุฒิบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว มาเป็นคุณสมบัติในการขอรับค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 2,500 บาท ได้เช่นเดียวกับครูภาครัฐ ซึ่งทราบว่าครูของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ได้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย จํานวน 4 คน และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการฝึกอบรมแล้ว ครูเหล่านี้จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ทางด้านการดำเนินงานของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย มีปัญหาอุปสรรคซึ่งได้นำเสนอต่อ รมช.ศธ. ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนพิการเพื่อสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงของโรงเรียน เรื่องการพิจารณาค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เพื่อสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายความต้องการจําเป็นพิเศษสําหรับนักเรียนตาบอด ทางโรงเรียนเสนอให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเด็กนักเรียนตาบอดที่ออกไปเรียนรวมกับนักเรียนตาดี รวมถึงการสนับสนุนข้าราชการครู/พนักงานราชการ เพื่อมาช่วยราชการในโรงเรียนเอกชน เฉพาะความพิการ และด้านของภาครัฐควรมีส่วนร่วมประสานส่งต่อข้อมูลผู้พิการทางการเห็นเข้ามารับบริการ คนพิการทางการเห็นที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้รับสนับสนุนเงินอุดหนุน จะสามารถบรรเทาอุปสรรคปัญหาในด้านการศึกษาของคนพิการได้ ซึ่งบางเรื่องได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนบางเรื่องเนื่องจากติดขัดปัญหาบางประการทำให้ล่าช้า แต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้สำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

ในการนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบผ้าห่มให้แก่นักเรียนผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย จำนวน 26 ผืน เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่อไป

สำหรับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด แม่สาย เป็นโรงเรียนการกุศลของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 เปิดสอนแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 23 คน และมีบุคลากร 16 คน โดยมี นางกรกนก ศิริวงษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” รวมทั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน (OOCC) อ.เชียงแสน โดยนายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.กศน.จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: