ศธ.หารือคณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษา ที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา

(2 ธันวาคม 2563) นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า คณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหาและการช่วยเหลือเยียวยา ประสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้ว ให้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับวันนี้เป็นการประชุมนัดแรก โดยได้มีการหารือระเบียบที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548 ซึ่งที่ประชุมได้นำข้อมูลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา มาหารือ ซึ่งเห็นว่าระเบียบดังกล่าวมีบทลงโทษกระทำความผิด มี 4 สถาน คือ 1) ว่ากล่าวตักเตือน 2) ทำทัณฑ์บน 3) ตัดคะแนนความประพฤติ และ 4) ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นการลงโทษที่ไม่ได้มีความรุนแรงเลย แต่การสื่อสารระเบียบดังกล่าวไปถึงโรงเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่เคยเห็นระเบียบ จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้ที่จะนำระเบียบไปใช้ให้ถูก เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ระเบียบดังกล่าวยังมีบางข้อที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดการยอมรับในโรงเรียน ที่ประชุมจึงเสนอให้โรงเรียนออกระเบียบการลงโทษนักเรียนของโรงเรียนเอง แต่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า

ทั้งนี้ จะมีการประชุมอีกครั้งวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยจะหารือในส่วนของกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา ควบคู่กับระเบียบการลงโทษนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และหลักและหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป

อิชยา กัปปา / สรุป
อธิชนม์ สล้างสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: