ศธ.นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันนี้ (1 ธันวาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา 202 คน ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 124 แห่ง รวมทั้งผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี จำนวน 14 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 รวม 340 คน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จฯ แทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบทูล ดังนี้

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้า นำนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่น และผู้แทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าเฝ้าใต้ฝ่าพระบาทแทนพระองค์ ในวันนี้

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2562 กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาถึงปีนี้ เป็นปีที่ 56 แล้ว ได้แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา และรางวัลประเภทสถานศึกษา

รางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การศึกษาวิชาชีพ และอุดมศึกษา โดยคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่น จากสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ในปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา ที่สมควรได้รับรางวัล จำนวน 202 คน

รางวัลประเภทสถานศึกษา ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ โดยคัดเลือกสถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานดีเด่นของแต่ละปีการศึกษาทั่วประเทศ ในปีนี้มีสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลจำนวน 124 แห่ง และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระชทานติดต่อกัน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี จำนวน 14 แห่ง

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลเบิกนักเรียน นักศึกษา และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิกผู้แทนสถานศึกษา เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2562 และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคล

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชทานพระโอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2562 ขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

เป้าหมายของงานด้านการศึกษา คือการสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ มีความคิดอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายนัก เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกัน ทำให้มีศักยภาพและจุดมุ่งหมายในชีวิตแตกต่างกันไปด้วย ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจึงต้องกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และวิธีการที่เหมาะสม ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐาน ความรู้ความคิด อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ต่อไป จึงขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ตั้งใจปฏิบัติงานอันยากยิ่งนี้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ จนสำเร็จผลดีเป็นที่ประจักษ์

ส่วนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กล่าวได้ว่า ความสำเร็จที่ทุกคนได้รับนั้น ย่อมเป็นผลจากการที่แต่ละคนได้รับการศึกษาอบรมที่ดี และมีความอุตสาหะพากเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาโดยตลอด ทุกคนจึงควรรักษาเกียรติและคุณความดีนี้ไว้ แล้วพัฒนาตนเองต่อไปในแนวทางที่มุ่งหวัง เพื่อแต่ละคนจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในภายภาคหน้าได้อย่างแท้จริง

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน

ภายหลังพิธีพระราชทานรางวัล  นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.และนายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ.ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ MORE PHOTOS

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ขอบคุณภาพ ข่าวพระราชสำนัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: