ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

 1. นายณัฐพงษ์ นวลมาก  รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 2. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 3. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 4. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 7
 5. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15
 6. นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

นายณัฐพงษ์ นวลมาก
นายวัลลพ สงวนนาม
นายไพศาล วุทฒิลานนท์
นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ
นายชาตรี ม่วงสว่าง
นายอรรถพล สังขวาสี

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ขอบคุณภาพ / อินเทอร์เน็ต

4 thoughts on “ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย

 1. ควรเคร่งครัดเรื่องแต่งชุดนร.ตามระเบียบศธ.เพราะเป็นวัฒนธรรมดีงามขององค์กรและการมีระเบียบวินัยสุขอนามัยที่ดีของนร.การดำรงไว้ซึ่งประวัติเกรียติยศงดงามของรร.โดยเฉพาะสถานศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ถ้านร.และผปค.ไม่ทำตามระเบียบไม่รู้กาละเทศะก็ให้ลาออกไปเรียนรร.เอกชนเพราะก่อนสมัครเรียนได้รับคู่มือชี้แจงระเบียบทั้งหมดอยู่แล้ว

  ถูกใจ

 2. ดีมากเรื่องแก้ปัญหาการจัดการศึกษาชายแดนไทยเมียนมาที่จ.ระนอง เพราะขณะนีชาวเมียนมาเข้ามาทำมาหากินในจ.ระนองจำนวนมากและนำบุตรหลานเข้าเรียนในรร.ของไทยในจ.ระนองจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเด็กพม่าได้เรียนรู้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและรู้ภาษาแม่ของตนเองด้วยจึงได้เปรียบเด็กไทยที่รู้สองภาษาและไม่รู้เมื่อเด็กพม่าสื่อสารภาษาพม่าจึงควรจัดให้เด็กไทยได้เรียนภาษาพม่าด้วยจะได้รู้เขารู้เราและต้องปลูกฝังเด็กพม่าให้รักชาติไทยที่เขามาพึ่งใบบุญรู้คุณแผ่นดินไทยร่วมพัฒนาแผ่นดินไทยและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะมหามิตรสืบต่อไปด้วยปลูกฝังตั้งแต่เล็กวันหน้าจะได้ไม่ต้องแก้ปัญหาต่างๆอีกมาก

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s