เสมา3 ตรวจเยี่ยม รร.การศึกษาเด็กตาบอดเพชรบุรี เล็งจับคู่โรงเรียนร่วม ลดภาระค่าใช้จ่าย สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ทุกคน

(30 พฤศจิกายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีนายสมสันต์ ลือกำลัง​ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​, นางรัชนุช​ สละโวหาร​ ผอ.กศน.จังหวัด​เพชรบุรี​, นายชวลิต จงเจริญชัยสกุล ประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ, นายชนกภัทราณัฐ ข้าวหอม ผอ.โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ ให้การต้อนรับ

นายชนกภัทราณัฐ ข้าวหอม กล่าวว่า โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จัดตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้สามารถดำเนินชีวิตที่ดีตามศักยภาพของแต่ละคน ฝึกทักษะชีวิตด้านสังคม การศึกษาและอาชีพให้แก่คนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

รวมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม และเชื่อมต่อการพัฒนาศักยภาพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน อบรมคุณธรรม จริยธรรม และดูแลช่วยเหลือคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนที่ขาดโอกาสทางครอบครัว และสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข

การดำเนินงานของโรงเรียน มีการปรับหลักสูตรโดยบูรณาการสอนทุกสาระวิชา เน้นด้านทักษะชีวิต และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education Program : IEP ) สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 จะใช้เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ได้แก่

  1. Individual Transition Planning (ITP) เป็นแผนการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะมุ่งกำหนดเป้าหมายในอนาคต โดยประสานกับผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กว่าเมื่อจบไปแล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร ใช้ชีวิตอย่างไร ต้องมีทักษะใดติดตัวบ้าง
  2. Professional Learning Community (PLC) โดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ร่วมกันทำงานวางแผนกับคณะครูเหมือนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาเด็กรายบุคคลด้วยความร่วมมือของสหวิชาชีพหลากหลายด้าน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากที่ได้รับทราบประเด็นปัญหาของโรงเรียน ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะรับไปแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของเงินอุดหนุนรายหัว การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้พิการซ้ำซ้อนให้เข้าถึงการศึกษาและได้รับการดูแลที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนในโรงเรียนร่วม ยืนยันว่า ศธ.จะเดินหน้าขับเคลื่อนในทุกส่วนเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนธรรมิกวิทยา อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ดร.แสวง เอี่ยมองค์ ประธานประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาเพชรบุรี นายประสม เนาวบุตร ผอ.โรงเรียนธรรมิกวิทยา นำผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมต้อนรับ

โรงเรียนธรรมิกวิทยา หรือชื่อเดิมว่าโรงเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า “โรงเรียนธรรมิกวิทยา” มีความหมายว่า โรงเรียนที่มีซึ่งวิชาความรู้และการประพฤติในความดี ต่อมานายแสวง เอี่ยมองค์ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 8 ไร่ ในเขตอำเภอเขาย้อยแก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนธรรมิกวิทยาได้เปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 โดยได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณ ดร.แสวง เอี่ยมองค์ ที่เป็นผู้บริจาคที่ดิน และรวบรวมทุนจากผู้มีจิตศรัทธามาสร้างโรงเรียนธรรมิกวิทยาแห่งนี้ขึ้นด้วยเงิน 18 ล้านบาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว ทั้งนี้แต่เดิมโรงเรียนจะเน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อมีความต้องการที่หลากหลาย ทางโรงเรียนก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจุบัน แต่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทำให้เงินบริจาคลดลง ในส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลก็ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการบริหารจัดการและดูแลการศึกษาสำหรับผู้พิการตาบอด มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเด็กนักเรียนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ศธ.จะนำปัญหาดังกล่าวไปขับเคลื่อนในภาพรวม ทั้งในเรื่องของเงินอุดหนุนรายหัวที่เพิ่มขึ้น สวัสดิการที่จะเป็นของขวัญกำลังใจกับครูเอกชน นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังมอบหมายให้ผู้บริหาร สช. ไปศึกษาแนวทางการจับคู่โรงเรียนร่วมในพื้นที่ ที่มีความพร้อมในการรับนักเรียนพิการเข้าไปเรียนด้วย เพื่อแก้ปัญหาการหาสถานศึกษาเรียนต่อ ปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และด้านอื่น ๆ ด้วย

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: