ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 11/2563

(27 พฤศจิกายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ สรุปดังนี้

1รายงานผลการปฏิบัติงาน ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุม กช.

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 8 เรื่อง ดังนี้

 1. ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้จัดการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. / อยู่ระหว่างเสนอ รมว.ศธ.พิจารณาลงนาม
 2. ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการกำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบจัดทำรายงานแสดงกิจการและงบการเงิน พ.ศ. …. / อยู่ระหว่างเสนอ รมว.ศธ.พิจารณาลงนาม
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. …. / รมว.ศธ ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 268 ลงวันที่ 12 พ.ย.2563
 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 / รมว.ศธ. ลงนามแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
 5. มอบหมาย สช. ติดตามความคืบหน้าการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับโรงเรียนนอกระบบ / อยู่ระหว่างดำเนินการ
 6. ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งสาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ…. /อยู่ระหว่างเสนอ รมว.ศธ.พิจารณาลงนาม
 7. การจัดส่งเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาวินิจฉัย / ปลัด ศธ. ลงนามในหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 0211.1/13952 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2563
 8. ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนฯ ใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินการกับโรงเรียนที่ไม่นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบหรือส่งไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด / สช.ได้มีหนังสือแจ้ง ศธจ./สช.จังหวัด และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนแล้ว ตามหนังสือที่ ศธ 0211.1/13141 และที่ ศธ 0211.1/13142 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2563

2รายงานข้อมูลจำนวนโรงเรียนเอกชน เดือนพฤศจิกายน 2563

ที่ประชุมรับทราบ รายงานข้อมูลจำนวนโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งในระบบและนอกระบบ จำนวนทั้งสิ้น 11,622 โรง ดังนี้

 1. โรงเรียนในระบบ จำนวน 3,974 โรง (อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 2 โรง, รอการตรวจสอบ 1 โรง) แยกเป็นประเภทสามัญศึกษา 3,754  โรง  (อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 1 โรง), ประเภทนานาชาติ 220  โรง (รอการตรวจสอบ  1 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 1 โรง)
 2. โรงเรียนนอกระบบ จำนวน 7,648 โรง (จัดตั้งใหม่ 20 โรง, รอการตรวจสอบ 1 โรง, อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 2 โรง, ปรับสถานะและปิดกิจการ 41 โรง, เลิกกิจการ 14 โรง) แยกเป็น
 • ประเภทสอนศาสนา 168 โรง
 • ประเภทศิลปะและกีฬา  562 โรง (จัดตั้งใหม่ 2 โรง, ปรับสถานะและปิดกิจการ 3 โรง, เลิกกิจการ 2 โรง)
 • ประเภทวิชาชีพ 2,092 โรง (จัดตั้งใหม่ 7 โรง, ปรับสถานะและปิดกิจการ 20 โรง, เลิกกิจการ 9 โรง)
 • ประเภทกวดวิชา 1,932 โรง (จัดตั้งใหม่ 7 โรง,ปรับสถานะและปิดกิจการ 14 โรง, เลิกกิจการ 3 โรง)
 • ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 239 โรง (จัดตั้งใหม่ 3 โรง, ปรับสถานะและปิดกิจการ 4 โรง)
 • สถาบันศึกษาปอเนาะ 519 โรง
 • ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  2,136 โรง (จัดตั้งใหม่ 1 โรง)

3รายงานการดำเนินงานอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

ที่ประชุมรับทราบ รายงานการดำเนินงานอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งร่วมมือสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปส.กช.) จัดอบรมพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จำนวน 47 จังหวัด (57 จุดอบรม) เป้าหมายผู้เข้าอบรมจำนวน 12,000 คน (เข้าอบรมจริงกว่า 14,000 คน)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่เลี้ยงเด็กมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม โดย สช. ได้หารือร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อขอสนับสนุนวิทยากร และกำหนดกรอบหลักสูตรต้นแบบการจัดอบรมระยะเวลา 2 วัน ประกอบด้วย จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก, บทบาทของพี่เลี้ยงเด็ก, การดูแลสุขภาพเด็ก, สิทธิเด็กและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4รายงานผลสถานะกองทุนสงเคราะห์

ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลสถานะของ กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ

 • เดือนกันยายน 2563 (วันที่ 1-30 กันยายน 2563)
  รายรับ 26 ล้านบาทเศษ
  รายจ่าย 41 ล้านบาทเศษ
  รายรับต่ำกว่ารายจ่าย 14 ล้านบาทเศษ
 • ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
  รายรับ 424 ล้านบาทเศษ
  – รายจ่าย 505 ล้านบาทเศษ
  รายรับต่ำกว่ารายจ่าย 81 ล้านบาทเศษ

อนึ่ง การประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ สกศ., นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ., นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ., นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช., นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสมาคมจากภาคเอกชนซึ่งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

สำหรับการประชุมครั้งต่อไป กำหนดจัดประชุมในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: