ครูโอ๊ะปลื้ม ศฝช.สุรินทร์ โชว์ผลงานเด่นเกษตรธรรมชาติผสานทฤษฎีใหม่ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา

ครูโอ๊ะปลื้ม “ศฝช.สุรินทร์” โชว์ผลงานเด่นเกษตรธรรมชาติผสานทฤษฎีใหม่-อัตลักษณ์-ภูมิปัญญา แนะพัฒนาสู่เกษตรอัจฉริยะ สร้างรายได้-วิถีชีวิตยั่งยืน ลั่นพร้อมรับฟังทุกปัญหา ทลายทุกอุปสรรค

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ (ศฝช.) อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าโครงการ “โคก หนอง นา” โมเดล

โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศธจ.จังหวัดสุรินทร์ นายวิชาญชัย แสบงบาล ผอ.ศฝช.สุรินทร์ ดร.ปัญญา ศาตรา ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ตลอดจน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และยโสธร ผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่น บุคลากร และประชาชน เข้าร่วมและให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ เป็นเขตติดต่อระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในขอบเขตความรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ตลอดทั้งประชาชนที่เข้ามารับบริการ

ซึ่งศูนย์ฝึกฯ แห่งนี้ มีความโดดเด่นในเรื่องของเกษตรกรรมการปลูกข้าวหอมมะลิ โดยวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติ และในวันนี้ได้มีโอกาสชมการนวดข้าวแบบโบราณ การตำข้าวซ้อมมือ การบอกเล่าถึงเส้นทางของข้าว ได้รับความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว วิธีปลูกข้าวเม็ดเดียว ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้ทั้งราคา มีกลิ่นหอมและรสชาติดี ตลอดจนร่วมกิจกรรมรอกกะลาพาเพลินและสมุนไพร การร่ายรำตรุษ เป็นประเพณีในช่วงปีใหม่ไทย (สงกรานต์) รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ที่ผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผ่านฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงหมูป่า เป็นต้น ตลอดจนการเลี้ยงช้าง การสืบสานอาหารคาวหวาน โดยเฉพาะขนมเนียลและขนมโชค ที่เป็นอาหารพื้นถิ่น และเป็นขนมสำหรับประกอบในประเพณีมงคล จึงถือได้ว่าที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดำเนินงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่จังหวัดสุรินทร์

นอกจากนี้ ยังจัดการศึกษาตามนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ชายแดน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา สร้างนวัตกร กศน.เพื่อจะต่อยอดเป็นนวัตกรรมในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ ด้วยการจัดการให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นความมั่นคงยั่งยืนในพื้นที่ชายแดน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“ตลอดระยะเวลาของการทำงาน ได้เดินทางไปเยี่ยม กศน.จังหวัด อำเภอ และตำบลทั่วประเทศไทย เพื่อรับฟังปัญหาและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากร และผู้บริหาร ที่ทำงานในทุกพื้นที่ เช่นเดียวกับการมา ศฝช.สุรินทร์ ในครั้งนี้ มีความตั้งใจมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้ด้วยตนเอง ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับนับเป็นอีก ศฝช.ที่มีศักยภาพ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งยังได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ในนามตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องการที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้พัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น ให้สอดคล้องกับทั้งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการพัฒนาของจังหวัดสุรินทร์ อย่างสมดุลกลมกลืน

แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือประชาชนในพื้นที่ตำบลกาบเชิง ตำบลโคกตะเคียน ตำบลตะเคียน และตำบลอื่น ๆ ในอำเภอกาบเชิง มีความตระหนักรู้และสืบสานรักษาวิถีเกษตร ผสานกับอัตลักษ์ท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของ ศฝช. และชาว กศน. ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ จึงขอให้ร่วมกันพัฒนาวิถีเกษตร ก้าวไปสู่การเกษตรอัจฉริยะที่มีความยั่งยืน ภายใต้มิติแห่งอัตลักษณ์ของสุรินทร์ ส่งเสริมการสอนภาษาเขมร เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนสุรินทร์และบุรีรัมย์ และภาษาอังกฤษสำหรับลูกเสือมัคคุเทศก์และประชาชน ต่อยอดการท่องเที่ยวต่าง ๆ

ในส่วนของเสียงสะท้อนความต้องการของบุคลากร กศน. ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร การพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอ ตลอดจนถึงการเพิ่มอัตรากำลังของบุคลากร พร้อมกับได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและมีความมั่นคงมากขึ้น (ครูอาสา) และการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของทุกศูนย์ฯ จาก 6 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท เพื่อให้สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัยได้ตามเป้าหมาย โดยจะรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด เพื่อนำสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของ ศฝช.ทั่วประเทศ ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการยุบเลิก ศฝช.แห่งนี้นั้น ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้

และท้ายสุดนี้ ขอแสดงความชื่นชม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ที่เชื่อมโยงการทำงานกับทั่วทุกอำเภอ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน พร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่สร้างการเรียนรู้เพื่อประชาชนได้เป็นอย่างดี นับเป็น กศน.เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายทุกภาคส่วน (Good partnerships) ตามนโยบาย กศน. WOW เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนสิ่งดีให้กับพื้นที่นี้และประเทศ และขอขอบคุณการต้อนรับที่แสนอบอุ่นของชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง ถือเป็นอีกจังหวัดที่สร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จันทนา เชียงทอง, นวรัตน์ รามสูต: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข, อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
26/11/2563

2 thoughts on “ครูโอ๊ะปลื้ม ศฝช.สุรินทร์ โชว์ผลงานเด่นเกษตรธรรมชาติผสานทฤษฎีใหม่ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา

Add yours

  1. ขอปลื้มใจกับเรื่องราว กับผลงานที่ทำให้ผู้อ่านได้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปด้วยคนนะคะ..ขอร่วมเป็นกำลังให้ญาติมิตรชาวสุรินทร์ได้ต่อยอดภารกิจดีงามนี้เจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: