ประกาศ ศธ.ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานในที่พัก/บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 25 พ.ย.2563

นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะผู้ที่ทำงานในกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก) ปฏิบัติงานในที่พัก/บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ซึ่งจะมีการชุมนุมของกลุ่มราษฎรในวันดังกล่าว

เว้นแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรง ให้มีการมอบหมายให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาปฏิบัติงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้ไม่เกิน 25%