คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประชุมแนวทางประชาสัมพันธ์ ชูความสำเร็จ-ความภาคภูมิใจ ของนักเรียนที่ได้รับทุน สร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่

(24 พฤศจิกายน 2563) นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ ห้องประชุมก่อ สวัสดิพาณิชย์ ชั้น 8 อาคารรัชมังคลาภิเษก

นายธนู ขวัญเดช กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีนโยบายที่จะผลักดันด้านการประชาสัมพันธ์ของทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกช่องทาง โดยนำเรื่องราวความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของผู้ได้รับทุน มาเผยแพร่ให้สาธารณชนรับรู้ว่า ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีสามารถช่วยชีวิตเด็กเหล่านี้ได้อย่างไร และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้ามารับทุนในรุ่นต่อไปด้วย

ที่ประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานหลักในกระทรวงศึกษาธิการที่มีผู้รับทุน คือ สพฐ. และ สอศ. รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้หารือถึงแนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ‘ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี’ ซึ่งเป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่มีฐานะยากจนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี

และมีมติในที่ประชุมว่า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง 5 หน่วยงาน จะร่วมกันจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายช่องทางอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ กิจกรรมสื่อนอกสถานที่ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษา และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะที่ 2 ที่มีการจัดสรรงบประมาณให้ทุนการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2577 รวม 17 ปีการศึกษา

โดยที่ประชุมมอบหมายให้กลุ่มสารนิเทศ สำนักอำนวยการ สป.ศธ.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และประสานงานการผลิตในภาพรวมของโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่มีฐานะยากจนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี

ระยะที่ ๑ ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และสิ้นสุดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน ๔๘๐ ทุนต่อปี รวมทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น จำนวน ๔,๘๐๐ ทุน

กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และสามเณรที่ด้อยโอกาส ด้วยการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ ๒ จำนวนรุ่นละ ๖๐๐ ทุนต่อปี จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ทุน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๗ ระยะเวลา ๑๗ ปีการศึกษา (๑๘ ปีงบประมาณ) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๑๑,๒๕๐,๐๐๐บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

อัตราการให้ทุนการศึกษา
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๕๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี
• ระดับปริญญาตรี ๕๕,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: