ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชูศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรพืช และเปิดโอกาสให้เยาวชนศึกษาหาความรู้ทรัพยากรธรรมชาติสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ

ศธ.อนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชูศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรพืช จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร และเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ศึกษาหาความรู้ทรัพยากรธรรมชาติสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ

(23 พฤศจิกายน 2563) นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนงานบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.-ศธ.) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

นายสุรินทร์ แก้วมณี กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการ อพ.สธ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประสบความสำเร็จตามแนวพระราชดำริอย่างสมพระเกียรติ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ศธ.จึงออกประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  1. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ศธ. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ โดยสร้างและพัฒนาระบบการดำเนินงานที่เข้มแข็งต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
  2. หัวหน้าหน่วยงานราชการ ศธ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวน สนับสนุนงบประมาณ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก อพ.สธ. และกำกับดูแลสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกดำเนินการตามขั้นตอนของ อพ.สธ.
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ศธ. ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยความสมัครใจ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแนวทางการบูรณาการโครงการ โดยเน้นการดำเนินงาน 2 กิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมที่ 5 : กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากรพืชขึ้น โดย อพ.สธ.เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงาน มีการวางแผนพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงร่วมกันได้ ผ่าน www.rspg.or.th และสนับสนุนให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืช และฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง
  • กิจกรรมที่ 8 : กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ รูปแบบทุนสนับสนุนกิจกรรม หรือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. เป็นต้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คำแนะนำแนวทางการศึกษา

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ 4 องค์กรหลัก ตามโครงการ อพ.สธ.-ศธ. ดังนี้

  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดำเนินงานโครงการการส่งเสริมจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญา : กรณีศึกษาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อสร้างสุขภาพองค์รวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้จากครูภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านอันเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักหรือใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. อีกทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ ในส่วนของ ศธ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวม ศธ. ที่ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการ
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินงานโครงการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการฯไปขยายผลเพิ่มขึ้นได้

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s