ศธ.เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ชู ‘ระนอง’ จังหวัดนำร่อง

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัด ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กพร.สป.ศธ.) เสนอ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 โดยกำหนดให้ ‘ระนอง’ เป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนกลไกดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. (นายสมภพ อุณหชาติ) เป็นประธานการประชุม เพื่อออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการภายใต้กลไกดังกล่าว โดยดำเนินการประชุมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงแรมเดอะกาลล่า อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ สป.ศธ.ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาและนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามคำสั่งดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

  1. กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการให้สอดคล้องและบรรลุุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560, ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
  2. กำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เกิดการบูรณาการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่
  4. ขับเคลื่อนกลไกการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการ

โดยในระยะต่อไป สป.ศธ.จะดำเนินการประชุมคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขยายผลไปยังจังหวัดอื่นในกำกับการดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง 18 ภาคให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป

ขอบคุณภาพ/ข่าว: กพร.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: