เสมา3​ ลงพื้น​ที่หาดใหญ่​ เปิดกิจกรรม​ “The​ Sphere of​ Innovative Education​ 2020” และตรวจเยี่ยม​การเรียน​การ​สอน​คนตาบอด​

(19​ พ.ย.​2563)​ ดร.กนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นประธาน​เปิด​กิจกรรม​ “The​ Sphere of​ Innovative Education​ 2020”  พร้อม​ด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ณ​ โรงเรียน​วรพัฒน์​ และตรวจเยี่ยม​การจัดการ​เรียน​การ​สอน​คนตาบอด​ ณ​ โรงเรียน​การศึกษา​คนตาบอดธรรม​สากลหาดใหญ่​ โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

1 โรงเรียน​วรพัฒน์​ : เปิด​กิจกรรม​ The​ Sphere of​ Innovative Education​ 2020

รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน​เปิดป้ายอาคาร​วรพัฒน์​นวสิกขา ซึ่งเป็นอาคารแนวนวัตกรรมแห่งใหม่ของโรงเรียน​ และกล่าวปาฐกถา​ เรื่อง​ “การศึกษา​สมัยใหม่เพื่อพัฒนา​พลเมืองในศตวรรษ​ที่​ 21​” ตอนหนึ่งว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภายในอาคารแห่งนี้เป็นการสร้างบรรยากาศ และใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ที่ใช้แนวความคิดแบบยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการใช้สื่อและอุปกรณ์ภายในห้องเรียนมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝนและใช้ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อว่าวิธีการนี้จะเป็นการพัฒนาพลเมืองให้สามารถรับมือกับโลกอนาคตได้อย่างดี

ขณะที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศชาติ การเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้พลเมืองจำเป็นต้องเริ่มจากเด็กและเยาวชน จึงรู้สึกชื่นชมที่เห็นว่าโรงเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และพยายามนำนโยบายจากแผนการศึกษาแห่งชาติไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การสร้าง “Warraphat Learning Sphere” ที่สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจความสนใจของตนเองผ่านการเรียนรู้หลากหลายด้าน

เชื่อว่านักเรียนจะมีความสุขกับวิธีการเรียนแบบนี้ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสำรวจความสนใจของตนเอง ผ่านการเรียนรู้หลากหลายด้าน ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเรียนรู้ในอนาคต รวมถึงการทำงานในอาชีพที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการ

อนึ่ง ภายในงานมีการจัด​บรรยายพิเศษ​ “การศึกษา​เพื่อ​พัฒนา​ทักษะ​การ​คิด​กับการขับ​เคลื่อน​ในบริบทภาคใต้​” โดย​ รศ.ดร.ไมตรี​ อินทร์​ประสิทธิ์​ รองอธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น, กิจกรรม​ Work​shop​ เส้นทาง​การสร้าง​ผู้​เรียน​รักการเรียนรู้​ นวัตกร และ​พลเมือง​ใน​ศตวรรษ​ที่​ 21, การบรรยาย​พิเศษ​ Be​ the​ “I” in​ “Public Mind” โดย​ ดร.​ประภาพร​ จันทรัศมี​ ผอ.กลุ่ม​บริหาร​ยุทธศาสตร์​การต่างประเทศ​ ศูนย์​อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน​ภาคใต้​ และพิธี​ลงนาม​บันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​เครือข่าย​โรงเรียน​บันดาลใจภาคใต้​ (Memorandum of​ Cooperation : MoC)

2 โรงเรียน​การศึกษา​คนตาบอดธรรม​สากลหาดใหญ่​ : ตรวจเยี่ยม​การ​เรียน​การ​สอน​คนตาบอด

จากนั้น​ รมช.ศึกษาธิการ​ พร้อมคณะ​ เดินทาง​ไปตรวจเยี่ยม​การจัดการ​เรียน​การ​สอน​คนตาบอด​ ณ​ โรงเรียน​การศึกษา​คนตาบอดธรรม​สากลหาดใหญ่​ อ.หาดใหญ่​ จ.สงขลา​ โดยมี​ ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดสงขลา นายประสิทธิ์ อำพิมพ์ ผอ.โรงเรียนการศึกษา​คนตาบอดธรรม​สากลหาดใหญ่ นำคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นศรัทธา ของผู้มีจิตเมตตา ที่มุ่งส่งเสริมร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ในสังคมที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้พิการทางสายตาให้มีโอกาสและได้รับสิทธิทางการศึกษาให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ด้านงบประมาณ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ด้านบุคลากรครู และการยกเลิกเงื่อนไขในการจำกัดอายุที่ไม่เกิน 25 ปี

ขอชื่นชมครูและผู้ดูแลนักเรียนโรงเรียนพิเศษแบบนี้ ซึ่งมีความอดทนและเสียสละอย่างมาก รัฐบาลและ ศธ. จึงอยากทำสิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจให้มากขึ้น โดยขอให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลให้ชัดเจน รวมถึงภาครัฐและเครือข่ายทั้งหมดต้องแจ้งประสานงานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของโรงเรียนที่อยู่ภายใต้มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทุกสาขา ให้เป็นภาพรวมอย่างเร่งด่วน เพื่อมอบหมายให้ปลัด ศธ. ไปดำเนินการต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: