ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ.2563

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. 2563 ลงนามโดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี #คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด เพื่อทําหน้าที่ประสานและส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียนของโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัดให้มีความเป็นเอกภาพ โดยมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

แหล่งที่มา : ราชกิจจานุเบกษา