รองนายกฯ เปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน” ยกระดับสู่การบริหารจัดการน้ำสากล

(18 พฤศจิกายน 2563) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “จากศาสตร์พระราชา ผสานศาสตร์สากล สู่การพัฒนาชีวิตยั่งยืน” ณ บริษัท กรีนสปอต จำกัด

ในการนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ กับสถาบันองค์กรน้ำใต้ดินอเมริกา (AGS) รวมทั้งลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการยกระดับสู่การบริหารจัดการน้ำสากล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำ เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การใช้น้ำมีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการนำศาสตร์ของพระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการที่จริงจังและต่อเนื่อง

จึงมั่นใจว่าโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่ได้รับการผลักดันและมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง ตามความตั้งใจของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และการสนับสนุนจากมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย รวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงาน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำในระดับสากล จะสร้างความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยชุมชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้มีน้ำใช้ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

จึงได้จัดให้มีการจัดทำหลักสูตร “ชลกร” พร้อมศูนย์เรียนรู้ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับชลกร เพื่อสร้างครูอาชีวเกษตรและแกนนำนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำสำหรับชุมชนต่อไปในอนาคต นำองค์ความรู้มาแนะนำคนในชุมชน ช่วยสอนชาวบ้านให้มีความรู้เรื่องการจัดการน้ำ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและขยายผลต่อไปได้

ปัจจุบันนี้ โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ได้รับความสนใจและได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงจิตอาสาที่มาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมใจกันถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันองค์กรน้ำใต้ดินอเมริกา (American Groundwater Solution : AGS) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และให้คำแนะนำในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในระดับสากล พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในวันนี้ เพื่อให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนฯ จะยังเดินหน้าลงพื้นที่ศึกษา สำรวจ และให้ข้อมูลตามแผนการขยายผลโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 3 ภูมิภาค คือ

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ มหาสารคาม ขอนแก่น
  • ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว
  • ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย

พร้อมกับการสร้างหลักสูตรชลกร ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เพื่อถ่ายทอดหลักสูตรบริหารจัดการน้ำ มุ่งขยายผลสู่ชุมชน เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง แก้จนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ จะมีการขยายผลเพิ่มเติม โดยมีแผนที่จะพัฒนายกระดับองค์ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินในประเทศไทยให้เข้าสู่หลักสากล ให้สอดคล้องกับหลักการด้านวิศวกรรม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีการสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำสำหรับชุมชน โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของ AGS เช่น MWRD (Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago), WWM (Water and Waste Management India) เพื่อให้เทคนิคการจัดการน้ำสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง และง่ายต่อการเข้าใจ ดำเนินการต่อชาวบ้านและผู้สนใจ

จึงนับเป็นความสำเร็จไปอีกขั้น ในการเชื่อมโยงนำองค์ความรู้ที่เป็นสากล มาปรับใช้กับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับคนในพื้นที่ชุมชน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s