ปลัด ศธ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่1/2563

(17 พฤศจิกายน 2563) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/ 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ อยู่ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก

โดยที่ประชุมรับทราบ ผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ของพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ “โครงการพัฒนาหลักสูตรแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษา” สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 โรง และโรงเรียนที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุน 8 โรง เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนงานและโครงการ ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

อิชยา กัปปา/สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ภาพ