คุณหญิงกัลยา และผู้บริหาร ศธ. ปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 4.7 หมื่นกล้า “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์”

(16 พฤศจิกายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 47,000 กล้า “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า “ดิน น้ำ ป่า” คือ ชีวิตของคนไทยทุกด้าน ช่วยทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าและก้าวพ้นวิกฤตต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางที่ตนยึดถือปฏิบัติตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงสนพระทัยและให้ความสำคัญกับดิน น้ำ ป่า มาตลอด 70 ปี ที่พระองค์ทรงครองราชย์

สำหรับโครงการนี้ ถือเป็นจุดเล็ก ๆ โดย “มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์” (ซึ่งคุณหญิงกัลยาฯ เป็นประธานกรรมการ) ได้ร่วมดำเนินงานมากว่า 35 ปี เพื่อเพิ่ม “ต้นไม้ให้แผ่นดินไทย” มากกว่า 20 ล้านต้น จึงอยากสานต่อโครงการนี้ไปยังสถานศึกษา จึงเริ่มต้นโดยจ้างวิสาหกิจชุมชนที่พึ่งพาตนเอง ของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม จากจังหวัดฉะเชิงทรา ในการช่วยเพาะกล้าที่มีคุณภาพ และเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน ที่ยังสามารถส่งต่อต้นไม้ 47,000 ต้น โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) 47 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป

กล้าไม้ที่มีคุณภาพดี แม้ต้นไม่โตนัก ต้นเล็ก ๆ อย่างนี้ หากไปปลูกทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ก็ยังปรับตัวได้ดีกว่าต้นใหญ่ ต้นใหญ่ที่ดูแลในเนอสเซอรี่ ถ้าไปทิ้งในป่า ในโรงเรียน หรือในที่ไม่มีใครดูแล ก็จะเฉาตายง่าย โครงการนี้จึงเท่ากับเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน และกระจายต้นไม้ไปสู่เยาวชนของชาติ ต่อสถาบันการศึกษา หวังว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั้ง 47 แห่ง จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ประชาชนเห็นว่า ต้นไม้ ป่าไม้ คือชีวิตจิตใจ / ดิน-น้ำ-ป่า เกี่ยวข้องกันหมดกับสิ่งแวดล้อม แยกกันไม่ออก

โอกาสนี้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พร้อมด้วยนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานยุทธศาสตร์นโยบาย รมช.ศธ., นายธนู ขวัญเดช รักษาราชการแทนรองปลัด ศธ., นายชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวเกษตรและประมง สอศ., ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ., นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ., นางวันเพ็ญ​ บุรีสูงเนิน หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ศธ., นางนันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ., นายวรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท., น.ส.อารีย์ เหมเปา ตัวแทนสื่อมวลชน, ตัวแทนครู ผู้บริหาร และนักเรียนจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ได้ร่วมกิจกรรมรับมอบกล้าไม้จากมูลนิธิฯ เพื่อส่งต่อให้ วษท. 4 ภาค มอบให้สถานศึกษาทั่วประเทศต่อไป

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: