รมช.ศธ.’กนกวรรณ’ ประชุมนโยบาย คลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ มุ่งหวัง 60+ ไอดอล กระจายทั่วประเทศไทย

(13 พฤศจิกายน 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเวทีนำเสนอนโยบาย “คลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อรวมพลังภาคีและสร้างชุมชนสุขภาวะ” ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อสร้างความร่วมมือและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกองค์กรภาคี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่รอบด้าน การเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมสุขภาวะ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ที่ได้ร่วมกันทำงานนโยบายนี้ โดยการนำเอาศักยภาพของบุคลากรและจุดแข็งของแต่ละหน่วยงาน มาร่วมกันนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบคลังปัญญาผู้สูงอายุในครั้งนี้

จากนโยบาย กศน. Wow ด้านที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย Good Partnership โดยเห็นว่า “ภูมิปัญญา” เป็นบุคลากรที่มีคุณค่ามากในการออกแบบและการจัดกิจกรรม กศน. ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ซึ่งในอนาคตควรจะจัดให้พอเหมาะและพอดีกับความต้องการของแต่ละบุคคล

แต่การจะทำได้ เราต้องใช้ฐานข้อมูลในการวางแผนและออกแบบหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ซึ่งนโยบาย กศน. Wow. จะสำเร็จได้ต้องอาศัยการขับเคลื่อนของคนที่มีความรู้ ความสามารถ อาจเป็นภูมิปัญญาที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ และบางครั้งอาจจะต้องเสริมหาจากพื้นที่อื่นมาเติมเต็ม ๆ ให้บ้าง เชื่อว่าหากเรามีฐานข้อมูลของบุคคลเหล่านี้มากพอ จะช่วยยกระดับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประชาชนได้มากขึ้น

ทั้งนี้ 3 หน่วยงานจะได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน ผู้สูงอายุ และศูนย์เรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์สร้างสุข และเป็นที่ดำเนินงานยกระดับเรื่องคลังปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่ โดยร่วมกันบูรณาการจัดทำเนื้อหาและร่วมบริหารจัดการข้อมูลคลังปัญญา-ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จัดการความรู้บนเว็บไซต์รวมพลัง (www.thaisynergy.org) ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น และจะได้เชื่อมโยงกับเว็บไชต์ กศน. (www.nfe.go.th) และ มสพช. (www.thaiichr.org) พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.

เพื่อที่จะทำให้ 60+ ไอดอล กระจายทั่วประเทศไทย พร้อมเติมเต็มศักยภาพในการจัดทำสื่อ และการค้นหาคลังปัญญาที่มีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ใกล้จะศูนย์หาย โดยขับเคลื่อนร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้การสนับสนุนไปสู่ระดับจังหวัดต่อไป

อิชยา กัปปา/สรุป
สมประสงค์ ชาหารเวียง/ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: