คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปี 2564 รวม 200 ล้านบาท

(23 พฤศจิกายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุทธิ ปัญญาสกุล ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ. และคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนภายในกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งปันข้อมูลด้านต่าง ๆ ของคนพิการที่มีอยู่ทั่วประเทศ

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการและดูแลคนพิการได้อย่างทั่วถึง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเน้นให้คนพิการพึ่งพาตนเองได้ และมีงานทำ สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดจนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถการคัดกรองเด็กพิการ และได้ทำความเข้าใจ แบ่งปันความรู้ เสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวงเงิน 200 ล้านบาท ดังนี้

  • งบอุดหนุน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาคนพิการที่มีความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการตาม​ยุทธศาสตร์
  • งบรายจ่ายประจำ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • งบพัฒนา เป็นงบพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการคัดเลือกบุคคลทั่วไป จำนวน 4 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

อิชยา กัปปา /สรุป
อธิชนม์ สล้างสิงห์ /ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: