รมช.ศธ.’คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช’ ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้าด้วย TPMAP จังหวัดสมุทรสงคราม

(11 พฤศจิกายน 2563) คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ โดยระบบบริหารข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงครามนำ TPMAP* Logbook มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยกำหนดแนวทางเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน 2) การต่อยอดยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสู่ “สมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข City Of Happiness”

*TPMAP หรือ Thai People Map and Analytics Platform คือระบบ Big Data ของภาครัฐที่สามารถระบุได้ว่าคนจนนั้นอยู่ที่ไหน มีปัญหาในมิติอะไรบ้าง เช่น การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการรัฐ การเงิน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้สามารถออกนโยบายแก้ปัญหาได้ตรงจุด

ผลการดำเนินงานในปี 2563 จังหวัดสมุทรสงครามมีคนจน 465 ครัวเรือน ได้รับความช่วยเหลือครบแล้ว 286 ครัวเรือน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ คือ ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญและมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา มีการบูรณาการทำงานในรูปแบบประชารัฐจากทุกภาคส่วน ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบและทีมปฏิบัติระดับพื้นที่ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทุกขั้นตอน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ตลอดจนตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรีที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบชี้เป้า โดยใช้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปี 2561 ได้ 100% สามารถเข้าถึงทุกคน และรับรู้ปัญหาทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่และการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ และด้านรายได้

การประชุมติดตามครั้งนี้ จึงเชิญชวนให้จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เนื่องจากระบบที่ทางจังหวัดสมุทรสงครามทำอยู่มีเป้าหมายชัดเจน มีคณะอนุกรรมการทุกด้าน สามารถแก้ไขปัญหาตรงจุดจนประสบความสำเร็จ ซึ่งมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าแก้ปัญหาอย่างแม่นยำ

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการครอบครัวนายถาวร อินทร์พันธุ์ อ.เมืองสมุทรสงคราม และนางสาวศิริเพ็ญ เสาธงชัย ที่โรงพยาบาลนภาลัย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: