รองปลัด ศธ.ให้นโยบายสำนักอำนวยการ สป.เน้นเร่งสรรหาอัตรากำลังขาดแคลน บริการที่รวดเร็ว รักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรส่วนกลางและภูมิภาค

นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10 รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมให้นโยบายการทำงานและรับฟังข้อคิดเห็นกับสำนักอำนวยการ (สอ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) โดยมีนางทัศนีย์ ไวปัญญา ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสอาด พิมพ์สวัสดิ์ ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ในการประชุมครั้งนี้ นายธนู ขวัญเดช ได้ให้นโยบายในการทำงาน เพื่อต้องการให้การทำงานเกิดความรวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส ในส่วนของโครงสร้างหน่วยงาน สป.ศธ. นั้น ยังมีหลายหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภายใน เช่น สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา, หน่วยงานด้านจังหวัดชายแดนภาคใต้, ป.ย.ป., ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ต้องดำเนินการจัดตั้งให้เข้าในกฎกระทรวงต่อไป สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ประชาสัมพันธ์ สป.ที่ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว และกำหนดเป็นจุดเน้นข้อ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก็ได้หารือกับปลัด ศธ.และกลุ่ม กพร.สป.เพื่อดำเนินการต่อไป

ส่วนเรื่องอัตรากำลัง พบว่าอัตราตำแหน่งใน สป.ศธ.ทั้งส่วนกลางและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ยังขาดแคลนมากในทุกจังหวัด ในขณะที่ภาระงานมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อมีอัตราว่างลง ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งสรรหาอัตรากำลังมาเสริมให้เต็ม ลดข้อจำกัดการโอนย้าย

นอกจากนี้ นายธนู ขวัญเดช ยังได้ขอให้ดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนทั้งส่วนกลางและในระดับภูมิภาคด้วย เช่น เรื่องค่าเช่าบ้าน การเลื่อนเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ตามสิทธิ์ พร้อมทั้งพิจารณาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการภาค (Regional Education Management Support System : RMSS) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (Province Management Support System : PMSS) ซึ่งศึกษาธิการภาค/จังหวัดนำมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษของสำนักงาน เป็นต้น

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: