เสมา 2 มอบนโยบาย สมศ. ก้าวสู่ปีที่สอง เน้นส่งเสริมผู้ประเมินอย่างจริงจัง และประเมินคุณภาพอย่างกัลยาณมิตร

(6 พฤศจิกายน 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ มอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ย่างเข้าสู่ปีที่สอง ณ ห้องประชุมสันถวมิตร อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24

นายจรูญ ชูลาภ รักษาการประธานกรรมการ สมศ. กล่าวว่า สมศ.เร่งดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับจาก รมช. ศึกษาธิการ ไปแล้วค่อนข้างมาก ขณะนี้มีการตกลงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก การพัฒนาเครื่องมือ การพัฒนาศูนย์ การกำหนดแผนประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด

โดยแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จะยึดหลักการ ในการลดภาระและไม่ให้กระทบต่อการศึกษาของสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ประเมินภายนอก และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อย ปัจจุบันอยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ประเมินเพิ่มเติมในทุกระดับการศึกษา และเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ตลอดจนมีการชี้แจงหลักเกณฑ์และการประเมินคุณภาพแบบใหม่

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก หรือที่เรียกว่า Mobile Application สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาของผู้ประเมินภายนอก และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

  1. ระยะแรก การประเมิน SAR ประเมินจากผลการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา ซึ่งส่งผ่านต้นสังกัดตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 พิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏใน SAR และเอกสารประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น โดยผลการประเมิน SAR มี 3 ระดับ คือ “ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง”
  2. ระยะสอง การประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site Visit) เป็นไปตามความสมัครใจของสถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาได้รับผลการประเมิน SAR อย่างเป็นทางการจาก สมศ. แล้ว ถ้าต้องการให้ สมศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสามารถร้องขอให้ สมศ. เข้าไปตรวจเยี่ยมได้ โดยระบุตารางนัดหมาย และประเด็นการตรวจ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะใช้เวลาน้อยที่สุด ไม่มีการสรุปผลด้วยวาจาที่สถานศึกษา เพื่อลดการสัมผัสตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ผลประเมินจากการตรวจเยี่ยม (Site visit) มี 5 ระดับ คือ “ดีเยี่ยม” “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ปรับปรุง”

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ หวังว่าจะสามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดีจนบรรลุเป้าหมาย พร้อมเน้นย้ำให้อบรม ส่งเสริมผู้ประเมินอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ที่ออกไปประเมินมีคุณภาพมากที่สุด

สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ขอให้สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับสถานศึกษา ให้การประเมินเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร อย่าให้ผู้ถูกประเมินรู้สึกว่าถูกจับผิด แต่ให้เป็นลักษณะของการแนะนำ ส่งเสริม ช่วยเหลือกันและกัน ทำให้สถานศึกษาอยากเชิญทีมประเมินไปตรวจเยี่ยมด้วยความเต็มใจ

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ถ่ายภาพ