ผลการประชุมผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พฤศจิกายน 2563)

ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จะมีการประชุมผู้บริหาร สป.ศธ.เป็นประจำทุกเดือน โดยใช้เวลาประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง เพื่อรับทราบรายงานความก้าวหน้า ติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของ ศธ. หากผู้บริหารท่านใดไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting

การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

มีการกำหนดแนวทางบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยให้มีการจัดทำแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจะมีการสนับสนุนประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ให้แก่โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียน มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน

ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ต้องเร่งดำเนินการในเรื่อง Mapping สถานศึกษาจาก Google Map รวมทั้งจัดทำข้อมูลสถานศึกษา เพื่อ Mapping Software ต่อไป

ในส่วนของการบริหารจัดการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ ต้องมีการจัดทำแผนและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน

ที่ประชุมยังได้หารือถึงนโยบายโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เกี่ยวกับแผนการรับส่งนักเรียนให้สะดวกในการเดินทาง เช่น รถเมล์ที่ใช้แล้วจาก ขสมก. หรือยานพาหนะอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยคำนึงว่าแต่ละพื้นที่ย่อมมีแนวทางแก้ปัญหาไม่เหมือนกัน

สำหรับข้อมูลปัจจุบัน มีจำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมทั้งสิ้น 29,642 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก หรือมีนักเรียนจำนวนต่ำกว่า 120 คน จำนวน 14,976 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียน Stand Alone จำนวน 5,099 โรงเรียน โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมแล้ว จำนวน 1,291 โรงเรียน โรงเรียนรอประกาศเลิก จำนวน 211 โรงเรียน และโรงเรียนที่ต้องบริหารจัดการ จำนวน 8,375 โรงเรียน

2 การจัดการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้า การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop Off-Grid) ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพฐ. จำนวน 196 โรงเรียน เนื่องจากเมื่อโรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม จะทำให้มีภาระค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น จึงต้องมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โดยจะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนดมาตรการการเพื่อวางแผนการทำงานทั้งระบบ เพื่อให้โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเต็มที่ต่อไป

3 การดำเนินงานเพื่อเปิดรับฟังความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธาน TDRI เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของนักเรียนนักศึกษาในเรื่องเร่งด่วน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการไว้ทรงผมของนักเรียน 2) ด้านการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 3) ด้านการละเมิด การกระทำความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษา 4) ด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา 5) ด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 จะมีข้อสรุปเกี่ยวกับการแก้ไข ร่างระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 และจะพิจารณาการตั้งคณะทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ อีก 4 ด้าน

4 มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเอกชนในระบบ

ที่ประชุมรับทราบ มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีมาตรการบริหารจัดการสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย 10 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านผู้รับใบอนุญาต คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้จัดการ
  2. ด้านผู้อำนวยการ
  3. ด้านครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน
  4. ด้านอาคารสถานที่
  5. ด้านรถรับ – ส่งนักเรียน
  6. ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ
  7. ด้านภัยพิบัติ
  8. ด้านปัญหาทางสังคม
  9. ด้านสุขาภิบาลอาหาร
  10. ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: