(4 พฤศจิกายน 2563) นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสุทิน แก้วพนา กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญในการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1 เห็นชอบการให้ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบฯ ปีการศึกษา 2563

ที่ประชุมเห็นชอบ การให้ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,215 ราย จำนวนเงิน 24,328,000 บาท ดังนี้

 • สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 2,210 ราย คือ
  – สพป.ปัตตานี เขต 1 จำนวน 538 ราย
  – สพป.ปัตตานี เขต 2 จำนวน 548 ราย
  – สพป.ยะลา เขต 1 จำนวน 113 ราย
  – สพป.ยะลา เขต 2 จำนวน 300 ราย
  – สพป.ยะลา เขต 3 จำนวน 67 ราย
  – สพป.นราธิวาส เขต 1 จำนวน 134 ราย
  – สพป.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 244 ราย
  – สพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวน 171 ราย
  – สพป.สงขลา เขต 2 จำนวน 20 ราย
  – สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน 75 ราย
 • สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา (ศธจ.) 5 ราย

ทั้งนี้ ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน รายละ 5,000 บาท, ระดับอนุบาล รายละ 6,000 บาท ประถมศึกษา รายละ 6,000 บาท มัธยมศึกษา รายละ 10,000 บาท กศน.รายละ 5,000 บาท และอุดมศึกษา รายละ 20,000 บาท

2 แก้ไขประกาศกระทรวงฯ หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแก้ไข ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564)

ที่ประชุมเห็นชอบ มอบศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำเสนอที่ประชุมในคราวถัดไป

3 รับทราบสรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ

ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องฯ และรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2563

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ