คุรุสภา-สกสค.-มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ร่วมจัดงาน 75 ปี : จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 75 ปี : จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย ในโอกาสที่ท่านทวี บุณยเกตุ ถึงแก่อนิจกรรมมาแล้วครบ 49 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของนายทวี บุณยเกตุ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนที่ 12 และผู้ก่อตั้งคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นรากฐานทางความคิดอันนำไปสู่การยอมรับในที่สุดว่า “วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง” ทัดเทียมกับวิชาชีพชั้นสูงด้านอื่น

อีกทั้งเป็นการร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อนายทวี บุณยเกตุ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิทวี บุณยเกตุ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และแขกผู้มีเกียรติกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีในช่วงเช้า  ประกอบด้วย พิธีสักการะบูชาองค์เทพพระพฤหัสบดี และศาลตา – ยาย โดยนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดย ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา สักการะรูปปั้นพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โดย ดร.จักรพรรดิ วะทา ประธานมูลนิธิทวี บุณยเกตุ และสักการะรูปปั้นนายทวี บุณยเกตุ โดยนางศิริรัตน์ บุณยเกตุ จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ และการแสดงธรรมเทศนา

จากนั้น นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน 75 ปี : จดหมายเหตุ “ทวี บุณยเกตุ” กับครูไทย และรับมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ จากผู้มีจิตศรัทธาต่อมูลนิธิ

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนคนไทยทั้งหลาย ร่วมกันระลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านทวี บุณยเกตุ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การกำเนิดคุรุสภาโฉมใหม่และสำนักงาน สกสค. ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 นั้น มาจากรากเหง้าความคิดของท่านทวี บุณยเกตุ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคุรุสภา ตาม พ.ร.บ.ครู พุทธศักราช 2488

ดังนั้น จึงขอฝากให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสำนักงาน สกสค. ได้สานต่อปณิธานของท่านทวี บุณยเกตุ โดยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ครู ให้ไปทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมที่สมบูรณ์แบบ เพื่อผลิตเด็กเยาวชนและคนไทยทั้งหลายให้เป็นคนดี คนเก่ง อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนและสง่างามในสังคมโลก ตามนโยบายของรัฐบาลสืบไป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนา หัวข้อเรื่อง “สังคมไทยอยากได้ครูแบบไหน” ผู้ร่วมเสวนาเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา วงการวิชาชีพครู ประกอบด้วย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นายนิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางณัชตา ธรรมธนาคม ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย และนายอัษดิน เจริญชาติ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

อนึ่ง ในแต่ละปีมีมูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักศึกษาที่ยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่ครูในสถานศึกษา และหรือกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึงขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์ร่วมสมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 059 – 020 – 1506

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s