คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เยี่ยมชมกิจกรรม “โค้ดดิ้งชายทุ่ง” โรงเรียนร่วมจิตประสาท ปทุมธานี

(30 ตุลาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจโรงเรียนกลุ่มบูรพาพัฒน์ และจัดกิจกรรมห้องเรียนสาธิตการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนร่วมจิตประสาท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

นางจันทิมา รื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมจิตประสาท กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ จำนวน 13 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนร่วมจิตประสาทได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีชื่อโค้ดดิ้งประจำโรงเรียนว่า “โค้ดดิ้งชายทุ่ง” ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับอาชีพด้านการเกษตร คือ การทำนาข้าว การทำไร่หญ้า การปลูกข้าวโพด และการปลูกพืชพรรณต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ คือ Coding แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding จะช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะที่จำเป็นได้โดยปราศจากข้อจำกัดของเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคนิค อันเป็นการปฏิรูปการศึกษาโดยตรงสู่ตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการคิด โดยเฉพาะการคิดเชิงตรรกะ การคิดเป็นเหตุเป็นผล หรือการตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ และบริบทของวัฒนธรรมพื้นถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนอาศัยอยู่

ขอชื่นชมโรงเรียนที่จัดการสอนโค้ดดิ้งชายทุ่งได้อย่างเหมาะสมมาก เนื่องจากการเกษตรมีความสำคัญต่อประเทศไทย ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพเลี้ยงชาวไทยและชาวโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุควิกฤตโควิด-19 ที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เกือบทั้งโลกจะขาดแคลนอาหาร จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้การเกษตรมีความเข้มแข็ง ฝึกฝนให้เด็กมีทักษะในการผลิตพืช ผลิตสัตว์ ด้วยหลักการเรียนรู้ Coding for Farm

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน ได้แก่ โค้ดดิ้งชายทุ่ง หัวข้ออาชีพพารวย, เฮฮาชายทุ่ง หมายมุ่งฟอร์ฟาร์ม, ห้องเรียนสาธิตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 30 คน และกิจกรรมโค้ดดิ้งฟอร์ฟาร์มที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สอดคล้องกับการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ เห็ดนางฟ้าพารวย, หรอยแรงแซงโค้ง, ไข่ครกพอเพียง, เก็บผักให้คุณยาย, ห้องตัดผมหรรษา โหด มัน ฮา พาสนุก, ธนาคารออมทรัพย์พาเพลิน, เกมระเบิด และ Take out the garbage

ภาพเพิ่มเติม Facebook

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: