ศธ.ประชุมกำหนดตัวชี้วัดระดับกรม ในการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม “การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนายสมภพ อุณหชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ศธ. เป็นเลขานุการการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ทุกองค์กรหลักเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการระดับกรม

การประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงพร้อมประเด็นหารือเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดระดับกรม ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ โดยสำนักงาน ก.พ.ร.และทีมงาน นำโดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย) ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance-Based) และตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพการดำเนินงาน (Potential Based) ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. เน้นการหารือการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในประเด็นการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล

การกำหนดตัวชี้วัดระดับกรมในการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล ประกอบด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) และ Open Data การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitize Process) และการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service)

ทั้งนี้ มีข้อสรุปผลจากการประชุมหารือ ดังนี้

  • สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดตัวชี้วัดในรูปแบบ e-Service
  • สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กำหนดตัวชี้วัดในรูปแบบ Open Data
  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดตัวชี้วัดในรูปแบบ Open Data
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดตัวชี้วัดในรูปแบบ e-Service

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ: กลุ่ม กพร.สป.